Axis AB presenterar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Report this content

Axis presenterar idag företagets års- och hållbarhetsredovisning för 2017. På hållbarhetsområdet kan Axis rapportera om ytterligare framsteg under 2017, såsom:

  • Förnyelse av avtalet gällande antikorruption för Axis medarbetare.
  • En global partnerundersökning som visar att 82 procent av respondenterna är mycket nöjda med Axis.
  • Nya miljömål har tagits fram.
  • Flera nya PVC-fria kameramodeller har utvecklats.
  • Ett förbättringsarbete när det gäller energiförbrukning i produkternas användningsfas har inletts.
  • Nytt klimatkompensationsprojekt i Uganda för utveckling av skogsbruk på lokal nivå.
  • En ny global mångfaldspolicy har tagits fram.
  • Nya mål för icke-diskriminering, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt för ökad jämställdhet och mångfald har etablerats.
  • Initiativ för att utbilda och öka intresset för teknik hos kvinnor.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standarder på kärnnivå. Redovisningen utgör också företagets Communication on Progress-rapport till FN:s Global Compact. Axis har tagit fram hållbarhetsrapporter i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer sedan 2010.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas alternativt laddas ned på www.axis.com på sidorna för investerarrelationer samt för hållbarhet.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 27 mars 2018. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications 
Tel: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. Axis har över 2 800 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Taggar: