Axkid AB - Pressmeddelande 2021-06-17 - Komplettering

Report this content

Axkid AB: Kompletteringen avser upplysning om antal aktier och aktiekapital, teckningsåtagande, emissionskostnad och MAR etikett.

Axkid genomför nyemission

Styrelsen i Axkid AB har med stöd av bemyndigandet från Årsstämman den 18 maj 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionskostnad beräknas uppgå till 0,2 MSEK.

Axkid genomför nyemission

Styrelsen i Axkid AB har med stöd av bemyndigandet från Årsstämman den 18 maj 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionskostnad beräknas uppgå till 0,2 MSEK.

Styrelsen anser att en nyemission är en förutsättning för bolaget att kunna fortsätta en långsiktig hållbar utveckling för Axkid.

Villkor för nyemissionen

- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

- Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

- Emissionskursen är 18 kronor SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattar högst 881 818 aktier.

Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka från SEK 970 000 till 1 058 181,80

Det totala antalet aktier vid fulltecknande kan öka från 9 700 000 till 10 581 818.

Teckningsåtagande

Huvudägaren har åtagit sig att teckna 100% av emissionen men som minst sin del.

Utställare                                 Förbindelse antal aktier          Förbindelse SEK

Caution Ax Bidco                    881 818                                   15 872 724

           

Tidsplan för nyemissionen

- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021.

- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 juni 2021.

- Avstämningsdag är 24 juni 2021.

- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 29 juni – 13 juli 2021.

- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 29 juni – 8 juli 2021.

- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight från och med den 29 juni 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen vilket beräknas bli i slutet av juli 2021.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.axkid.se, på Spotligts hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Eminovas hemsida www.eminova.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, e-mail daniel.johansson@axkid.com, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.

Denna information är sådan information som Axkid AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 .