Axkid AB: Delårsrapport kvartal 3 2019

Report this content

Fortsatt tillväxt samt betydande investeringar inför framtiden 

Höjdpunkter tredje kvartalet i sammandrag

-          Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 28 098 KSEK (25 562)

-          Bruttomarginalen uppgick till 40,7 procent (40,5)

-          Rörelseresultatet uppgick till 1 336 KSEK (3 584)

-          Resultatet efter skatt uppgick till 877 KSEK (2 833)

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,29)

Höjdpunkter januari - september i sammandrag

-          Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 76 198 KSEK (70 610) 

-          Bruttomarginal uppgick till 41,3 procent (41,5) 

-          Rörelseresultat uppgick till 3 815 KSEK (8 777) 

-          Resultatet efter skatt uppgick till 2 628 KSEK (6 880) 

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,71) 

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar 

Tredje kvartalets tillväxt uppgick till 10 procent mot föregående år vilket resulterade i det omsättningsmässigt starkaste kvartalet i Axkids historia. Stora insatser har under perioden gjorts för att öka försäljningen i Norden. Detta har gett resultat och kvartalets försäljning ökade med cirka 25 procent mot föregående år. Våra utländska dotterbolag, Tyskland och Storbritannien levererade en god tillväxt med Tyskland i topp på 125 procent. Detta motverkades dock av en försäljningsnedgång för en av våra större distributörsmarknader. Dock har distributionsmarknaderna de första 9 månaderna en tillväxt på 12 procent. Vi arbetar löpande med att förbättra tillväxten på distributionsmarknaderna där vi ser över försäljningskanaler och erbjudandet. För oss är en kombination av egna säljorganisationer och distributörsdrivna marknader viktigt då detta ger oss möjlighet att etablera försäljning på nya marknader utan att binda kapital i samma utsträckning.

Vi har under året investerat betydande belopp i en ny produktplattform som vi kallar Axkid One. Målet är att sätta en ny standard för barns säkerhet i bilen. Vi närmar oss nu lanseringen av denna nya produktplattform och de första återförsäljarträffarna har genomförts med positiv respons. Vi går nu in i sista fasen av projektet för att bereda produktion och säkerställa kvalité i hela kedjan. Lanseringen mot slutkonsument av Axkid One kommer att ske under första kvartalet 2020 och blir ett viktigt fundament för att ta nästa steg som bolag.

Vi kommer i vanlig ordning offentliggöra de nya produkterna vid lansering genom spotlights kanaler.  

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK vilket är lägre än föregående år. Resultatet tyngs av de stora investeringar Axkid genomför i Kina, Tyskland samt vår centrala organisation. Kostnadsbilden samt kapitalbindningen har ökat som en följd av dessa investeringar. Samtliga investeringar har intensifierats för att snabbare nå marknaden med en större kapitalbindning som följd. Axkid är inne i en strategisk omställning och vi känner att vi är på rätt väg för att växa bolaget. Vi ser nu fram emot avslutningen på 2019 och framförallt 2020 då resultatet av de tre senaste årens hårda arbete kommer att synas för såväl våra kunder som aktieägare. 

Daniel Johanson, VD 

Övrig information 

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

-          Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 21:e februari 2020

-          Årsstämma 2019 kommer att hållas i bolagets lokaler, Odinslundsgatan 17, Göteborg, datum 12:e maj, kl 10:00

Koncernens årsredovisning för 2019 kommer publiceras på Axkids hemsida i april 2020.

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort. 

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.


Prenumerera