Axkid AB Delårsrapport kvartal 3 2021

Report this content

God tillväxt men stora störningar i leveranskedjan belastar resultatet.

VD-kommentar

Tredje kvartalet präglades av stora störningar i leveranskedjan med skenande transportkostnader samt förlängda leveranstider. Omsättningen har påverkats negativt med cirka 3 MSEK och vår bruttomarginal påverkades även den starkt negativt. Vi kommer att få leva med denna ansträngande situation en längre tid framöver. Vi har under en längre tid drivit ett antal projekt för att effektivisera hela kedjan från inköp till försäljning.  Under förutsättning att leveranskedjan stabiliseras och att kostnaderna inte fortsätter öka i samma takt som innevarande år, förväntas detta leda till en successivt stärkt bruttomarginal under 2022.

Omsättningen ökade med cirka 17 procent och uppgick till 35 MSEK. Marknaderna utanför Norden fortsatte den positiva trenden och uppvisade en omsättning på 21 MSEK (18). Den europeiska marknaden har varit svårnavigerad men vi ser nu tecken på en mer stabil marknad när vi återigen obehindrat kan besöka våra kunder. Vår hemmamarknad Norden uppvisade en tillväxt för det tredje kvartalet som var något högre än tidigare år och omsättningen uppgick till 14 MSEK (12).

Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (2,8) vilket förklaras av högre omsättning men lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen påverkades negativt av kraftigt ökande kostnader för frakt samt råvaror vilket är den främsta förklaringen till det lägre resultatet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (0,7) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –2,2 (-1,1) MSEK och bestod till största delen av projekt som syftar till att stärka vår bruttomarginal. Detta är projekt som vi arbetat fokuserat med under det senaste året.

Under perioden genomfördes en nyemission som tillförde 15,9 MSEK.

De senaste åren har präglats av en rörig omvärld där nedstängningar följts av obalanser i de globala leverantörskedjorna. Trots detta så har vi tagit viktiga steg för att etablera oss på den europeiska marknaden.

Göteborg oktober 2021

Daniel Johanson, VD

Prenumerera

Dokument & länkar