Bokslutskommuniké 2018

Stark omsättningsutveckling och framåtriktade investeringar 

Fjärde kvartalet i sammandrag

-          Rörelsens intäkter ökade med 32 procent till 23 157 KSEK (17 500)

-          Bruttomarginalen uppgick till 39 procent (41)

-          Rörelseresultatet uppgick till 680 KSEK (2 150).

-          Resultatet efter skatt uppgick till 381 KSEK (1 705)

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,18)

Helåret 2018 i sammandrag

-          Rörelsens intäkter ökade med 24 procent till 97 513 KSEK (78 663)

-          Bruttomarginalen stärktes till 41 procent (38)

-          Rörelseresultatet uppgick till 9 457 KSEK (6 973). Föregående års resultat påverkades negativt av engångsnedskrivningar om 3 679 KSEK

-          Resultatet efter skatt uppgick till 7 243 KSEK (5 061)

-          Resultatet per aktie uppgick till 0,75 SEK (0,52)

-          Satsning på ökad kontroll av slutmontering samt kvalitetssystem i Kina

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

VD har ordet

2018 har varit ett starkt år för Axkid och i linje med vår långsiktiga målsättning. Omsättningen ökade med 24 procent, vi stärker vår marginal med 3 procentenheter och levererar en EBIT marginal på 10 procent. Resultatet bygger dessutom endast på vårt tidigare sortiment. Den efterlängtade ISOFIX stolen som är en viktig del för den europeiska utvecklingen kommer att skeppas först i början av 2019 och förseningen på cirka 6 månader drog ner tillväxtpotentialen under året. Parallellt med att driva den kortsiktiga tillväxten lägger vi grunden för att skapa ett ledande premiummärke i hela Europa. Vi har aktiverat 10 MSEK i utvecklingskostnader och ytterligare 2,5 MSEK har påverkat omkostnaderna under året för att lansera en helt ny innovativ produktplattform. Målen för dessa projekt är att visa marknaden ett nytt innovativt sortiment i slutet av 2019.

Som ett led i att stärka vår marknadsposition har vi arbetat med att stärka vår kvalitetskontroll för att säkerställa en uthållig position. Vi har beslutat att tillsammans med en lokal partner starta ett gemensamt bolag i Kina. Fabriken kommer att slutmontera vår nya produktserie och bedöms vara produktionsklar efter sommaren 2019. Vårt nya dotterbolag kommer initialt inte att sälja våra produkter i Kina. Dotterbolaget bedöms ha marginellt positiv påverkan på Axkids resultat.

Axkid är inne i en investeringsfas med nya produktplattformar, utökade marknadsförings-åtgärder, uppbyggnad av säljbolag i Europa samt en fabriksinvestering i Kina vilket drar ner den kortsiktiga lönsamheten. Vi stärker även vår organisation och går från 12 till 16 anställda. Trots detta har vi en målsättning att leverera en 10 procent EBIT marginal under de närmaste åren.

För året så har vi haft en lägre tillväxttakt i på den utomnordiska marknaden där tillväxten landar på 7 procent. Som vi tidigare kommunicerat så är fokus på ISOFIX monterade stolar och vi har därför under 2018 haft svårt att öka i den takten vi planerat. Glädjande är dock att vi gör stora framsteg i UK där vi under året startat eget säljkontor som har haft en lovande start. Även den nordiska marknaden där förståelsen för det säkraste sättet att resa med barn i bil har varit ett positivt utropstecken för oss med en tillväxt på 44 procent för helåret.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med 2018 där tillväxten låg inom vårt långsiktiga mål om en tillväxt på 20–30 procent över en konjunkturcykel. Genom ett konsekvent arbete för att förbättra lönsamheten är Axkid ett lönsamt företag. En god finansiell stabilitet möjliggör en fortsatt aggressiv satsning på tillväxt samt en uthållig marknads-position. Vi kommer under nästkommande år fortsätta att försöka utöka vår distribution för att få full effekt av kommande produktlanseringar, lansera en ISOFIX stol samt säkerställa en stark produktionsbas i Kina för att erbjuda våra aktieägare samt kunder en trovärdig investering.

Daniel Johanson, VD

Övrig information 

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

  • Rapport kvartal 1 2019 publiceras 3 maj på Spotlight.
  • Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2019 klockan 10.00 i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort i åtanke. 

För ytterligare information om bokslutskommunikén kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se


Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera