Halvårsrapport januari - juni 2018 Axkid AB

Lägre tillväxttakt och etablering av säljbolag i Storbritannien 

Andra kvartalet i sammandrag

-         Rörelsens intäkter ökade med 15 procent till 27 665 KSEK (24 115)

-         Bruttomarginalen stärktes till 41 procent (37)

-         Rörelseresultatet ökade med 55 procent och uppgick till 3 170 KSEK (2 043). Föregående års resultat påverkades

          negativt av en nedskrivning om 1,9 MSEK

-         Resultatet efter skatt uppgick till 2 523 KSEK (1 535)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,16)

Första halvåret i sammandrag

-         Rörelsens intäkter ökade med 22 procent till 47 026 KSEK (38 439)

-         Bruttomarginalen stärktes till 42 procent (37)

-         Rörelseresultatet ökade med 80 procent och uppgick till 5 192 KSEK (2 888)

-         Resultatet efter skatt uppgick till 4 046 KSEK (2 070)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,42 SEK (0,21)

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Det första halvåret 2018 uppvisar en lugnare tillväxttakt jämfört med samma period förra året då marknaden i Europa präglas av stora omstruktureringar där stora aktörer försöker ta tillbaka förlorade marknadsandelar. Halvåret visar på en tillväxt på 22%. Kvartalet visar en tillväxt om 15%. Andra kvartalet föregående år var mycket starkt för oss främst på grund av stora volymer från en enskild exportkund som köpte på sig stora lager. I år ser vi dock en större bredd i försäljningen vilket är en positiv signal även om vi då uppvisar en något lägre tillväxttakt för det andra kvartalet.

Under andra kvartalet har vi också etablerat eget säljkontor i Storbritannien för att få en bättre närvaro på en av de största marknaderna i Europa. Resultatet av detta arbete syns ej ännu då etableringen precis kommit på plats. För framtiden tror vi att detta är ett viktigt steg för oss och vi får också möjligheten att få en helt annan insyn i den europeiska marknaden. Etableringen syns dock i vår kapitalbindning där vi går från att sälja hela containrar till distributör till att äga lager själva på plats.

Under andra kvartalet testlanserade vi i Sverige vår första produkt utanför bilbarnstolssegmentet, barnvagnen Axkid Life. Mottagandet av denna har varit positivt och vi kommer att analysera utvecklingen för att se om produkten skall lanseras utanför den svenska marknaden. I övrigt lägger vi betydande investeringar (4,7 MSEK för det första halvåret) på det framtida bilstolssortimentet med en hög innovationsambition. Vi siktar på den första stora lanseringen under den senare delen av 2019.

Resultatmässigt uppvisar vi ett stabilt resultat trots betydande investeringar i ökad personal och organisation för fortsatt tillväxt. Vårt idoga arbete med att höja bruttomarginalen ger effekt men samtidigt har vi för andra kvartalet sett USD gå åt fel håll vilket ger en negativ effekt.

Vi ser nu fram emot hösten och största mötesplatsen för vår industri i Kind + Jugend mässan som går av stapeln i slutet av september i Köln. Som vanligt finns vi på plats för att möta våra partners och presentera flera nyheter!

Daniel Johanson, VD

Övrig information 

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

-        Rapporten för det tredje kvartalet publiceras den 23:e november

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort i åtanke. 

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera