Kommuniké från årsstämman

Report this content

  • Till ordförande för årsstämman valdes sittande, Thomas Bräutigam.

  • Vid stämman var 2 006 472 (20,7%) aktier av totalt 9 700 000 aktier representerade.

  • Stämman beslutade:

          a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2018.

          b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag; samt

          c. att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2018 års förvaltning, samt att bevilja Daniel Johansson som verkställande direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2018 års förvaltning.

  • Stämman beslutade att välja Thomas Bräutigam till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma 2020. Stämman beslutade, att till övriga styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2020 att välja Daniel Johansson, Peter Schön, Tony Qvist och Erik Emanuelsson.

  • Val av revisorer beslutade stämman att för tiden fram till årsstämman 2020 omvälja KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik som huvudrevisor.

  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen om 120,000 kr till styrelseordföranden och 60,000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till anställda samt ledamöter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

  • Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade i enlighet med föreslaget beslutsunderlag att inrätta en valberedning. Valberedningen kommer innefatta Tony Qvist, Tony Broberg, Tomas Bohman och styrelseordförande Thomas Bräutigam.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att överlåta högst 30 000 teckningsoptioner 2018/2022 II till den nyanställda globala sälj- och affärsutvecklingschefen istället för verkställande direktör för den engelska verksamheten.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.

För ytterligare information om årsstämman kontakta VD Daniel Johansson,

tel. 0704-56 67 33 eller läs på hemsidan www.axkid.se.