Delårsrapport: Finansiering på plats för att inleda serieproduktion

Report this content

En riktad nyemission tillförde Azelio 596 mkr före transaktionskostnader under första kvartalet. Emissionen mötte starkt intresse och tecknades av större svenska och internationella investerare. Medlen ska framför allt användas till den fortsatta industrialiseringen av energilagringssystemet med målet att starta serieproduktion i september 2021, samt finansiera affärsplanen tills verksamheten blir kassaflödespositiv, vilket förväntas ske under 2022.

Under det första kvartalet fortsatte kommersialiseringen av energilagringssystemet med en order i Sverige på två energilagringsenheter med syfte att lagra överskottsenergi från en solcellsanläggning om 446 kW på en större industrifastighet och göra solenergin tillgänglig dygnet runt som el och värme. Enheterna förbättrar anläggningens produktivitet, minskar beroendet av fjärrvärmenätet och ökar kundens användning av förnybar energi med 24 procent, vilket även sänker deras utsläpp av koldioxid med 168 ton per år.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 1: jan – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 97 (128) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -64 733 (-44 991) tkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61 (-0,51) kr
  • Periodens resultat uppgick till -65 060 (-45 089) tkr
  • Kassaflödet uppgick till 498 911 (237 459) tkr
  • Kassa och bank uppgick till 831 458 (293 221) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 1: jan – mars 2021

  • En avsiktsförklaring tecknades med Svea Solar för att gemensamt utveckla projekt i Sverige omfattande energilagringsystem med totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i lagringskapacitet.
  • En riktad nyemission tillförde Azelio 596 mkr före transaktionskostnader. Efterfrågan på aktier i emissionen var stor.
  • Azelio fick sin andra kommersiella order när svenska Industrisupport i Åmål AB la en order på två TES.POD för att lagra solenergi och utnyttja denna både som el och värme.
  • Azelio tilldelades en utmärkelse för sin hållbara teknologi av Solar Impulse Foundation.
 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     


Fredrik Wäppling - CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 11 maj 2021.

 

                       

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 160 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Media

Media