Kommuniké från årsstämma i Azelio AB (publ) den 18 juni 2019

Vid årsstämman i Azelio AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2018 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 323 809 528 kronor överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2018 inte utgår.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudägaren, Blue Marlin AB:s (”Huvudägaren”) förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Mattias Bergman, Hicham Bouzekri och Lars Thunell omvaldes och Sigrun Hjelmquist nyvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Dankis omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ett arvode om 150 000 kronor. Därutöver beslutades att styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist skulle erhålla en engångsutbetalning uppgående till 63 000 kronor i syfte att täcka kostnaden för teckning av teckningsoptioner.  

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans med styrelseordföranden.

Emissionsbemyndigande

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 15 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till den nyvalda styrelseledamoten, Sigrun Hjelmquist. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 60 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 12:25.

Taggar:

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar