Kommuniké från den extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) den 18 juni 2021

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Azelio AB (publ) beslutade aktieägarna om ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med huvudägarens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till samtliga ledamöter i Azelios styrelse, utöver Kent Janér, totalt maximalt sju personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 340 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 13:30.