Förändring i antal aktier och röster i B3

Per den 30 juni 2020 finns det totalt 8 209 875 aktier och lika många röster i B3 Consulting Group AB (publ). Aktiekapitalet uppgår till 820 987,50 kronor.

I enlighet med årsstämmans beslut den 14 maj 2020 har B3 Consulting Group AB (publ) förvärvat genom apportemission utestående dotterbolagsaktier av minoritetsägarna i dels B3 Alenio Consulting AB, och därmed ökat ägandet till 100 procent, dels Rebel and Bird AB¸ och därmed ökat ägandet till 75 procent.

B3 Consulting Group AB (publ) har tidigare förvärvat 58 procent av de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna i B3 Nuway AB. Som en del i förvärvet regleras den slutliga köpeskillingen genom årsstämmans beslut den 14 maj 2020 om en kvittningsemission riktad till minoritetsaktieägarna i B3 Nuway AB.

Besluten innebar att aktiekapitalet ökades med sammanlagt högst 68 800 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 688 000 aktier. Teckning av det maximala antalet aktier som kan ges ut i emissionerna skedde den 15 maj 2020 då de teckningsberättigade valt att teckna sig för det fulla antalet aktier de har rätt till enligt beslutet om emission.

 

För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations,
annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

 

Informationen är sådan som B3 Consulting Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl 08.00 CET.

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se