Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till extra bolagsstämma som äger rum fredag den 15 november 2019 kl. 10.00. Den extra bolagsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 09.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 8 november 2019,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast måndag den 11 november 2019, kl. 12.00, under adress B3 Consulting Group AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till extrastämma) eller per e-post till stamma@b3.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd den 8 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

För fullständig kallelse, se bifogat pressmeddelande.

För mera information kontakta gärna Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se