Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bolagets extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande och den som inte är aktieägare har således inte rätt att deltaga.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i den bifogade fullständiga kallelsen. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

För fullständig kallelse, se bifogat pressmeddelande.

För mera information kontakta gärna Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 640 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se