Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB

Report this content

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 13 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 april 2021,
 • Dels senast den 7 april 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Backaheden Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd den 1 april 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.backaheden.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt vad som är beskrivet i kallelsen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 210 000 aktier, motsvarande 3 210 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen

av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, och om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.backaheden.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investor relations” och rubriken ”Aktien”).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse och revisorer.
 3. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 302 536 091 kr utdela ett belopp om totalt 5,64 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 104 400. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid tre olika tillfällen före nästa årsstämma med tre lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid tre utbetalningstillfällen utbetalas 1,88 kr per aktie, eller totalt 6 034 800 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 juni 2021, 30 september

2021 respektive 31 december 2021.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Jurist Sten Geirot föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås nyval av Robin Englén, Mikael Igelström, Håkan Klinterhäll och Erik Lindholm till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Mikael Igelström som styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).
 • I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Oskar Wigsén, och de nuvarande styrelseledamöterna, Johan Åskog och Sara Williamson, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Robin Englén

 • Utbildning: Ekonom med magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet
 • Nuvarande uppdrag: Partner och CFO Green Group AB
 • Tidigare uppdrag: Business Manager Pareto Business Management AB, VD Mälaråsen AB (publ), VD Fleming Properties (publ), VD Origa Care (publ), Business Manager Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Business manager Delarka Holding AB (publ), VD Djurgårdsstadens Fastigheter AB, Manager Deloitte AB, Senior Consultant Deloitte Hong Kong
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Mälaråsen AB (publ), Green Group AB, Biz Apartment AB. Solidcap AB, med flera
 • Äger personligen inga aktier i Backaheden Fastighets AB och representerar ingen annan aktieägare
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Mikael Igelström

 • Utbildning: Masterexamen från Linköpings och Pacific Lutheran University, Parkland, WA, US
 • Nuvarande uppdrag: Senior Advisor hos Angerman Sweden AB och styrelseordförande i MWI Konsult i Stockholm AB
 • Tidigare uppdrag: Senior Director på Colliers International, VD för Cornerstone Real Estate Sverige, Direktör Marknad & Transaktioner hos Skandrenting AB och Investment Manager hos ALMI Företagspartner
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Mälaråsen AB (publ), Tingsvalvet Fastigheter, Torsholmen Fastighets AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening, MWI Konsult i Stockholm AB med flera
 • Äger personligen inga aktier i Backaheden Fastighets AB och representerar ingen annan aktieägare
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Håkan Klinterhäll

 • Utbildning: Ekonomi och fastighetsförmedling från Malmö universitet, Gävle universitet och Stockholms universitet.
 • Nuvarande uppdrag: Partner och delägare i Avanti Partners
 • Tidigare uppdrag: Head of Agency Leasing Sverige hos Cushman & Wakefield och Director of Investor Leasing hos CBRE
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Avantip AB och H Klinterhall Invest AB
 • Äger personligen inga aktier i Backaheden Fastighets AB och representerar ingen annan aktieägare
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Erik Lindholm

 • Utbildning: Ekonomi på Stockholms universitet
 • Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i PVRT Equestrian AB
 • Tidigare uppdrag: Chef för tillsyn av fondbolag  hos Finansinspektionen, VD för NGM, VD för Gustavia Fonder, Asset Manager hos Hagström & Qviberg
 • Ägande I Backaheden Fastighets AB: 50 000 aktier
 • Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer från och med den 23 mars 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.backaheden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2021

BACKAHEDEN FASTIGHETS AB Styrelsen

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021. För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@backaheden.se

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar