Bahnhofs bokslutskommuniké 2020

Report this content

BAHNHOF CITY
CLOUD & COLOCATION

REKORDÅR!

Omsättning: 1,5 Miljarder +14 procent (jämfört 2019)

Vinst: 180 Mkr +29 procent (jämfört 2019)

År 2020 i sammanfattning

Omsättning: 1472,8 Mkr (1293,2 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 232,7 Mkr (187,8  Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 180,1 Mkr (139,8 Mkr)

Resultat efter skatt: 136,2 Mkr (109,3 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,27 SEK (1,02 SEK)

Nettomarginal: 12,2% (10,9%)

Siffror inom parentes avser helåret 2019.

 

Bahnhof slår nya rekord under år 2020!

Bahnhof når resultatmålet på 180 Mkr, och i stort sett även omsättningsmålet på 1,5 miljarder. Bolaget förbättrar därmed rörelseresultatet med 29 procent till 180 Mkr, och ökar dessutom omsättningen med 180 Mkr på ett år. Det är det bästa ekonomiska utfallet någonsin.

Coronakrisen har ökat efterfrågan både på bredband och tjänster i datahallarna. Bahnhofs infrastruktur har under året burit viktiga delar av det svenska samhället för både privatpersoner och företag.

Den sista december har Bahnhof totalt 395 511 privatkunder, vilket är en nettoökning med 38 002 nya hushåll under år 2020. Privatmarknaden fortsätter att visa stark tillväxt, trots prisjusteringar till följd av underliggande prishöjningar i stadsnät. Under det fjärde kvartalet 2020 växer till exempel Bahnhof med 9054 nya privatkunder.

På företagssidan fortsätter utrullningen av nya tjänster i datahallarna, med både fysisk och digital infrastruktur. Det senare består bland annat i att Bahnhof lanserar molnbaserade framtidstjänster. Projektet med datacentret Elementica går också in i

en ny fas genom att bygglov för anläggningen beviljats.

Bahnhofs finanser är starka, och förutsättningarna för fortsatt expansion under år 2021 är mycket goda. Kassaflödet för helåret 2020 är plus 30,4 Mkr (21,0 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof totalt 334,0 Mkr (304,3 Mkr).

Den rekordstora kassan beror på ett i grunden starkt kassaflöde, trots att Bahnhof under året investerat totalt 114,6 Mkr (82,0 Mkr) och dessutom genomfört en aktieutdelning på 65 Mkr.

 

Utdelning

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen, och det synnerligen goda finansiella läget, avser bolaget att föreslå en höjd utdelning med 15 öre per aktie till 75 öre (vilket innebär en utdelning på drygt 80 Mkr).

 

Prognos år 2021

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,70 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Bolagets mål (utanför den mer traditionella operatörsverksamheten) är samtidigt att under år 2021 inleda strategiska förändringar, där målet är att bryta ny mark inom nya segment.

Bolaget har även en ambition om att påbörja ett listbyte, men tidsplan är inte närmare satt. Motivet är att öka synligheten av bolaget och dess tjänster ur ett internationellt perspektiv.

 

Bahnhofs vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Bahnhofs mål är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt perspektiv!

 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 479,6 Mkr (440,9) av Bahnhofs omsättning under helåret 2020.

Året präglas av ökad efterfrågan på nättjänster för både hemarbete och kontorsarbetsplatser. Företag säkrar hemarbete, kontor och datacenter genom både nybeställningar och uppgradering av kapacitet.

Bahnhof säljer nu molntjänster som bygger på Openstack, och digital infrastruktur som tjänst från våra datacenter. I produktfamiljen ingår till exempel Kubernetes, som ursprungligen utvecklades av Google.

Utöver det växer även behovet av fysisk colocation. För att möta ökad efterfrågan har vi byggt ut datacentret Thule, som invigs i februari 2021. I och med utbyggnad är Bahnhof den största aktören inom segmentet datacenter som också är baserade i citykärnorna. Fördelarna för våra kunder är både tekniska och affärsmässiga.

 

Privatmarknad

Den sista december 2020 har Bahnhof 395 511 privatkunder. Det är en nettotillväxt med 38 002 nya hushåll, som har valt någon av Bahnhofs blixtsnabba fibertjänster.

Bahnhof fortsätter därmed att växa kraftigt i öppna stadsnät. Vi erbjuder några av marknadens absolut bästa och snabbaste fibertjänster, tillsammans med en erfaren och kompetent support till våra kunder.

Det är särskilt i segmentet BRF (bostadsrättsföreningar) som vi nu växer kraftigast. På det här området har vi tagit flera stora affärer från både större och mindre bolag.

Vi vänder oss också direkt till byggherrar och fastighetsbolag, med ett koncept som gör det mer attraktivt att välja Bahnhof. Vi ökar värdet på fastighetsbestånd, och vi har också de nöjdaste slutkunderna.

Bahnhof står för personlig och direkt kontakt. Alla våra kunder i bostadsrättsföreningar får en personlig kontakt med namn och telefonnummer till de som ansvarar för tjänsterna hos oss.

Vi har också egna installatörer, tekniker och jourbilar som kan vara snabbt på plats, och vi erbjuder långtgående serviceavtal som ger blixtsnabb respons vid alla eventuella problem. Dessutom har vi ett brett spektrum av tilläggstjänster som alla är anpassade för bostadsrätter och större hyresbestånd.

 

Strömmad media och tv

Bahnhof är den operatör som är i särklass bäst på högupplöst strömmad media, även om vi som tillval fortfarande erbjuder gammaldags teve såsom det gestaltade sig förr i världen med tablåformat.

Men det vi är vassast på är strömmad högupplöst media. Med en strid ström av nya kanaler som till exempel Discovery+, Disney och Paramount, finns det få anledningar att låsa in sig med de dyra konsumentupplägg som nog sett bäst före datum. Det moderna teve-tittandet är internet! (Även om du såklart också kan se gamla kanaler ”live”, men med den skillnaden att vi sänder via internet).

 

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof AB. Bolagets affärsidé är att utveckla infrastruktur och datacenter för cloudtjänster och colocation.

Elementica säljer klimatsmarta lösningar för storskaliga beräkningskluster som till exempel AI och molntjänster. Principen är att tillhandahålla en högdensitetsmiljö, med ultralåg latens och nätmässiga spetstjänster.

Bolagets verksamhet drivs i sin helhet i Sverige, och uppfyller därmed samtliga krav avseende lagstiftning från till exempel statlig och offentlig förvaltning (inklusive universitet och högskolor).

Bolagets verksamhet uppfyller de högsta kraven på teknisk och verksamhetsmässig certifiering, men går även i bräschen för världens mest klimatsmarta IT-lösningar.

 

Status februari 2021

Bahnhof har slutligen fått bygglov för den stora anläggningen i Stockholms innerstad och därmed går projektet in i en ny fas.

Samtidigt är Elementica inget isolerat projekt som enbart sträcker sig till själva uppförandet av själva byggnaden. Elementica är en del av ett vidare koncept i bolagets strategi att bryta ny mark för serverbaserade internationella kommunikationstjänster.

Finansiering av Elementica kommer till övervägande del ske med egna medel och kapitaltillskott genom bankkrediter. Tidshorisont för färdigställande av själva bygganden är 2 – 3 år. I och med att projektet nu går in i en konkret fas, inleds även försäljningen.

För att reservera exklusiv plats kontakta sales@elementica.se

 

VD har ordet

"- Kriget är bara en fortsättning på politiken, men med andra medel", sade den preussiske officeren och krigsteoretikern Carl von Clausewitz för snart 200 år sedan.

Detta var före farligare maktmedel som sociala medier, globala informationsmonopol och handelsembargon mot övervakningsutrustning från diktaturer.

Idag är det tekniken som sätter ramarna för politiken. Det går inte att särskilja det ena från det andra. Tekniken är kort sagt en fortsättning på politiken, men med andra medel.

 

År 2020 har tekniken tagit plats i den globala samhällsdebatten, både genom presidentvalet i USA och synen på infrastruktur som produceras i totalitära övervakningsstater.

Bahnhofs teknikplattformar bygger på frihet, öppenhet och transparens. Vi lägger inte alla investeringar i samma korg. Vi arbetar för tekniskt oberoende och självständighet. Vi stänger aldrig av tjänster som ett slags opinionsmässig vindflöjel, som reagerar på minsta åsiktskantring.

Det är rimligt att rättsstatens och demokratins spelregler ska gälla även för tekniska tjänster och plattformar. Det är inte jag som VD som personligen ska besluta om lämpligheten i innehållet på till exempel våra kunders servrar och molntjänster. Lika lite som det är brevbärarens uppgift att vägra dela ut brev med åsikter som hen personligen ogillar.

 

Detta sagt. Min uppfattning är att det trots allt ibland är nödvändigt med olydnad. Precis som i den fysiska världen där det kan finnas skäl för civil olydnad, måste någon del av cyberspace reserveras för digital olydnad.

Utan tekniska plattformar skulle till exempel inte Aleksej Navalnyj kunna avslöja misshagliga detaljer om Vladimir ”kalsongförgiftaren”, det vill säga president Putin, och hans korrupta vänkrets.

Teknik är inte bara ett repressivt trollverktyg som på beställning kan framkalla skrikande mobbar. Teknik är också ett andningshål och en säkerhetsventil i totalitära stater. Driftsäkerhet bor inte bara i reservkraft. Ibland krävs digital olydnad.

 

Bahnhof har nu genomfört stora investeringar i både fysisk och digital infrastruktur. Vi har ett antal centrala datahallar som är stommen i våra tjänster.

Vi är idag den största svenska operatören av datacenter, som är belägna i storstädernas citykärnor. Det senaste tillskottet som invigs nu i dagarna är ”Thule 4.0”, som ökar kapaciteten och rackytan med mer än 25 procent i Stockholm city.

Bahnhof fokuserar nu på själva koden, och digitalisering av våra fysiska serverplattformar. Våra molntjänster rullas nu ut på den internationella marknaden.

Det ekonomiska resultatet för år 2020 överträffar med råge den oro jag hade i inledningen av coronakrisen. Särskilt det fjärde kvartalet år 2020, samt inledningen av år 2021, utmärker sig positivt.

Årets rörelseresultat, på 180 miljoner kronor, är en förbättring med nästan 30 procent jämfört med år 2019. Det är också det bästa resultatet i Bahnhofs historia.

Vår ambition för 2021 och de kommande åren är att förnya och förändra tjänsteportföljen med inriktning på nya marknader. Det handlar inte om så stora nya investeringar, utan att använda tjänster och infrastruktur på mer innovativa sätt.

 

Den ekonomiska prognosen för 2021 bygger på ett traditionellt operatörsperspektiv, där 2 miljarder kronor i omsättning ligger inom lagom räckhåll inom ett par år. Men vi jagar större byten än så. Mitt mål är att göra inbrytningar på nya områden.

Vårt projekt Elementica är i det sammanhanget mer än bara en klimatsmart datahall. Den är en del i att transformera synen på informationstjänster även ur ett globalt perspektiv. Vi påbörjar nu också försäljningsarbetet mot ett segment av stora kunder.

Under coronakrisen har Bahnhof hållit igång hjulen för hundratusentals människor och företag som alla varit beroende av bredband. Samtidigt har antalet samtal och ärenden till kundtjänst på ett år nästan fördubblats.

Det är en utmaning att driva en stor kundtjänst som tidvis jobbat på distans hemifrån, samtidigt som många medarbetare själva varit sjuka och frånvarande. Det gäller i sin tur även våra partners och underleverantörer. Men det värmer att läsa mejl som detta:

”Hej och stort tack! 30 sekunder efter att jag fyllt i webformuläret där jag ansökte om publik IP så slutade mitt internet att fungera. Sen 1 minut senare kom det igång igen med ny publik IP och nu fungerar VPN till vårt kontor! Så tacksam och otroligt imponerad av att det gick så fort!”

 

I oktober 2020 offentliggjorde Svenskt Kvalitetsindex sin stora undersökning (som grundar sig på tusentals intervjuer) om vilka internetoperatörer som svenska bredbandskunder är mest nöjda med. Bahnhof vann för andra året i rad och nådde betygsvärde 72,4, vilket dessutom är en förbättring jämfört med när vi vann i fjol med 71,9 poäng.

Till sist drömmer jag om en helt ny svensk telekommyndighet. Kanske med en generaldirektör som också är en förebild, gärna med tidigare erfarenhet av konkurrensfrågor.

Det skulle vara en myndighet som var kunnig, påläst och skapade största möjliga utrymme för en rättvis konkurrens. De beslut myndigheten fattade skulle vara transparenta, välgrundade och möjliga att förstå (och de skulle gärna komma i god tid). Avgifterna för myndighetens verksamhet skulle heller inte bygga på godtycke eller personlig hämndlystnad.

Ja, det är lätt att fastna i nätmässigt gubbgnäll. Jag ska istället försöka vara konstruktiv. I grunden är PTS en bra myndighet, men den behöver en viss uppsträckning. Jag tänkte därför bjuda digitaliseringsminister Anders Ygeman på ett helt färdigt regleringsbrev för PTS.

 

Regleringsbrev för PTS avseende telekombranschen

1  Främja konkurrens och innovationskraft!

Fokusera på infrastrukturen (fibernät och mobil infrastruktur) och var grindvakt mot naturliga monopol. Granska ekosystem i till exempel ”öppna stadsnät”. Använder bolag nätinfrastruktur på ett sätt som försvårar konkurrens? Sitter bolag på flera stolar samtidigt? Är vägnätet öppet för alla, eller bara några få?

2 Vässa organisationen!

Skrota ”fluff-möten” på områden ni inte behöver bevaka. Värm inte stolar utan att skapa konkreta resultat. Tips; sänd inte ut pompösa kommunikéer av kända fakta (vi vet redan att det pågår en pandemi). Stoppa korruptionen, så att tjänstemän inte direkt kan söka jobb hos de bolag som de precis beviljat skattefinansierat bredbandsstöd till.

3  Var beredd på ofärdstider!

Redundans bor inte i monopolstrukturer. Ju större mångfald av operatörer, desto större teknisk (och även civilkuragemässig) motståndskraft. Återinför ”driftvärnet”, som en del av totalförsvaret. Låt olika bolag engagera sig om de vill.

4  Teknik är konst!

Gränsen mellan kod, fiberbaserad infrastruktur och trådlösa protokoll blir allt mer flytande. Undanröj därför hinder för tekniska innovationer. Släpp fram de mångas skaparkraft. Kämpa för att stärka svenskt innovationsklimat i världen. Förhindra monopolliknande nätägare att ensam styra över kommunikationen. Öppna upp spektrumbandet.

Men mest av allt - ha en härligt skön inställning till den nya tekniken!

 

Håll till godo Anders!

Den 15 februari 2021

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung, verkställande direktör


Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för januari till december 2020 är 30,4 Mkr (21,0 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 334,0 Mkr (304,3 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår till 0,9 Mkr (3,1 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt, men påverkas negativt genom förvärvet av aktier i Elementica (med totalt 68,1 Mkr) samt aktieutdelning (64,5 Mkr).

Bahnhof har under 2020 investerat totalt 114,6 Mkr (82,0 Mkr). Investeringarna avser förvärvet av aktier i Elementica, uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige, samt det nya huvudkontoret på Sveavägen 41 och utbyggnad av datahallen Thule i centrala Stockholm.

Den sista december 2020 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 65,2 Mkr varav 30,3 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 73,7 Mkr varav 37,2 Mkr goodwill. De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig nästan uteslutande till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade i juni 2015.

I tillgångarna ingår även tomträtten fastigheten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 21,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör löpande avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda av Bahnhof AB (från februari 2021).

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Utdelning

Årets utdelning föreslås vara 75 öre per aktie (motsvarande cirka 80 Mkr). Utdelningen äger rum i maj med avstämningsdag den 13 maj 2021.

Styrelsen i Bahnhof AB

Andreas Norman, ordförande

Jon Karlung, vd Bahnhof

Anna Åhr, redovisningskonsult

Kennet Lejnell, teknikchef Ovzon

Eric Hasselqvist, entreprenör, media/skivbolagsdirektör

 

Föreslagen ny styrelsemedlem 2021:

Jens Nylander, IT-entreprenör

(Jens har accepterat uppdraget, formellt sker inval vid bolagsstämman den 11 maj).

Bahnhof
010-510 00 00
info@bahnhof.se

Prenumerera