Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2018 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 11 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 8 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning

Avstämningsdag för utdelning är den 17 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 22 maj. Årets utdelning föreslås till 0,50 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2018)

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisor
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
 16. Stämmans avslutande

Förslag

Punkten 9

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret

2017 med 0,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara 17 maj 2018 (tidigare har vi felaktigt gått ut med 18 maj).

Punkten 11

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.

Punkten 13

Omval av sittande styrelse.

Punkten 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med

4 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga.

För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar