Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB 2021

Report this content

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 11 maj 2021 hållit årsstämma. Med anledning av  coronaviruset har årsstämman genomförts utan fysisk närvaro och röstning har genomförts genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta  genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Alla beslut som fattades var i linje medförslagen i kallelsen. Till protokollet fördes att Anders Pehrsson röstade mot punkt 5 och 6. Investeringsforeningen Bankinvest, Europa Small Cap, Europaeiske Small Cap och Kapitalforeningen Unite II röstade mot punkt 13 samt att Nordea Investment Funds S.A, Kapitalforeningen Unite II, Investeringsforeningen Bankinvest och Europa Small röstade mot punkt 15 på dagordningen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per den 31 december 2020. Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. 

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr, Eric Hasselqvist och Kennet Lejnell väljs om som ledamöter av styrelsen. Följande person valdesin i styrelsen: Jens Nylander. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen. Utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2020 med 0,75kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara 14 maj 2021. 

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att till nästaårsstämma höja aktiekapitalet genom att vid ett eller flera emittera upp till och med 40 000 000  aktier mot kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt styrelsens beslutkunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt.

Jon Karlung

vd
jon.karlung@bahnhof.net

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Umeå, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet-, telefoni- och serverhallstjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt colocation i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stock Market.