Färsk rapport visar: Styrelsens brist på strategi skapar kortsiktighet hos vd

För andra året i rad genomförs VD Barometern 2014. Rapporten visar att många vd:ar upplever ett alltför operativt fokus från sin styrelse. Detta verkar fortplanta sig ned i organisationen och skapa kortsiktighet och tidsbrist hos ledningsgruppen. 

Undersökningen visar att vd fokuserar mer på försäljning och tillväxt (38 procent) än på strategi, innovation och personalfrågor. Långt ned på listan kommer kunder (3 %) och utveckling av medarbetares genomförandeförmåga och engagemang (2 procent). Nästan hälften av de tillfrågade vd:arna vill utveckla ledningsgruppens förmåga att genomföra fattade beslut och nå uppsatta mål. Upplevd tidsbrist och svag prioriteringsförmåga anges som den viktigaste orsaken till att ledningsgruppen inte lyckas genomföra beslut.

- Anledningen till att så många vd:ar upplever att beslut inte genomförs fullt ut kan vara ett resultat av fel fokus från styrelsen. Vd behöver ett större engagemang kopplat till bolagets långsiktiga utveckling. Ett stort fokus på kortsiktiga resultat, leder lätt till till att medarbetarna inte ser helheten och därmed får bristande engagemang och sämre genomförandekraft, säger Mats Frid, Ledarskaparna.

Trots att vd uttrycker att medarbetarengagemang och ledarskap är viktigt (40 procent) för att skapa ökad tillväxt, så har hen sitt mentala fokus på försäljning och lönsamhet. Undersökningen visar också att nästan hälften av de tillfrågade önskar mer tid för reflektion.

Drygt hälften (53 %) av vd:arna uppplever att styrelsen är stöttande.  Styrelsen håller dock inte rätt strategisk nivå och upplevs inte heller som innovativ. När det gäller kvotering av kvinnor till styrelsen är 20 procent positiva och 40 procent neutrala till detta.

- Utfrån min forskning och VD Barometerns undersökning ser jag att både vd och styrelse behöver förtydliga sina roller, ansvarsområden och förväntningar i förhållande till företagets mål och värderingar. Det saknas ett personligt och kollektivt ansvarstagande med åtgärder, som innehåller både kundfokus och långsiktighet när det gäller tillväxt och innovation, säger Christine Räisänen, professor i organisation och kommunikation, Chalmers.

VD Barometern visade att kunskapen och intresset för hållbarhetsfrågor är låg. Bland de tillfrågade var det enbart sju procent som inte ser några hinder att ta ett större hållbarhetsansvar. Övriga har svårt att se lönsamhet i hållbarhetsansvar eller hade andra prioriteringar. Nästan tio procent ansåg att det saknas en efterfrågan på marknaden.

.

Bilaga: VD Barometern 2014

För mer information kontakta: Mats Frid, Ledarskaparna, tel.  070-5159010, mats.frid@ledarskaparna.se , www.ledarskaparna.se

VD Barometern genomförs årligen av Ledarskaparna i syfte att bygga kunskap kring vd:ars arbetssituation och fokuseringar idag.VD Barometern 2014 genomfördes i oktober 2014 i form av en mailenkät där 90 vd:ar svarade på enkäten

Taggar: