Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

* Fortsatt positiv resultatutveckling - periodens nettoresultat ökade med 30,6 procent till 44,8 Mkr (34,3)
* Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 10,1 procent till 102,6 Mkr (93,2) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,0 procent (10,5)
* Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten till 48,1 Mkr (4,1)
* Nettoomsättningen minskade med 3,6 procent till 856,2 Mkr (888,8)
* Den organiska tillväxten i Skandinavien uppgick till ca 5 procent vilket bedöms vara bättre än den generella marknadsutvecklingen
* Åtgärdsprogrammet i den brittiska verksamheten börjar nu ge ökad orderingång och sänkta kostnader

Dokument & länkar