Halvårsrapport januari-juni 2002

Report this content

* Nettoomsättningen ökade med 0,5 procent till 611,5 Mkr (608,2)
* Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 12,0 procent till 79,1 Mkr (70,6) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,9 procent (11,6)
* Resultat före skatt ökade med 19,5 procent till 55,7 Mkr (46,6)
* Periodens nettoresultat uppgick till 36,3 Mkr (29,2), en ökning med 24,3 procent
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,9 Mkr (9,4)
* Marknadsutvecklingen under perioden bedöms ha varit något svagare än föregående år
* Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002

Dokument & länkar