Halvårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Ballingslöv International AB (publ) Halvårsrapport januari-juni 2002 · Nettoomsättningen ökade med 0,5 procent till 611,5 Mkr (608,2) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 12,0 procent till 79,1 Mkr (70,6) motsvarande en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 12,9 procent (11,6) · Resultat före skatt ökade med 19,5 procent till 55,7 Mkr (46,6) · Periodens nettoresultat uppgick till 36,3 Mkr (29,2), en ökning med 24,3 procent · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,9 Mkr (9,4) · Marknadsutvecklingen under perioden bedöms ha varit något svagare än föregående år · Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002 Skandinavien Storbritannien Koncern Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 1-2 Helår 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning, 409,7 388,4 201,8 219,8 611,5 608,2 1233,9 Mkr Omsättnings 5,5 11,6 -8,2 13,4 0,5 12,2 13,6 tillväxt, % Rörelseresultat 81,8 68,1 11,2 17,6 93,0 85,7 162,7 före avskrivningar, Mkr Bruttomarginal, % 20,0 17,5 5,6 8,0 15,2 14,1 13,2 Rörelseresultat 71,2 56,3 7,9 14,3 79,1 70,6 135,2 före goodwill- avskrivningar, Mkr Rörelsemarginal 17,4 14,5 3,9 6,5 12,9 11,6 11,0 före goodwill- avskrivningar, % Rörelseresultat, 63,8 49,0 3,7 10,1 67,5 59,1 111,9 Mkr Rörelsemarginal, % 15,6 12,6 1,8 4,6 11,0 9,7 9,1 Väsentliga händelser under perioden I februari 2002 beslutade styrelsen att en börsnoteringsprocess skulle påbörjas med målsättningen att notera bolaget på Stockholmsbörsen före juni månads utgång 2002. Efter att noteringsprocessen fortlöpt planenligt godkände Stockholmsbörsens bolagskommitté den 14 maj 2002 bolagets ansökan om notering på O-listan. Ballingslövs notering erhöll stort intresse och grunderbjudandet tecknades mer än 6 gånger. Notering skedde på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 2002. Aktien handlas under symbolen "BALL". Marknadsutveckling Skandinavien Marknaden i Sverige har för ROT-segmentet varit i paritet med föregående år eller något svagare. Även nybyggnationsmarknaden har varit på samma nivå som motsvarande period föregående år. Den norska marknaden har varit något svagare på såväl ROT-segmentet som nybyggnadsmarknaden. I Danmark har marknaden varit något svagare än föregående år på ROT- segmentet och i paritet med föregående år på nybyggnadsmarknaden. Storbritannien Den brittiska totalmarknaden har generellt haft en positiv utveckling. Brist på mark och långsam hantering av bygglov har dock inneburit en viss nedgång i produktion av privatbyggda småhus, som är vårt primära marknadssegment. VDs kommentar Ballingslöv hade en fortsatt god utveckling i den skandinaviska verksamheten under första halvåret 2002. Den organiska tillväxten uppgick här till 5,5 procent, vilket torde vara något bättre än den generella marknadsutvecklingen. De nya produktprogrammen har mottagits väl på marknaden och marknadspositionerna har befästs. I Storbritannien har däremot utvecklingen varit sämre än förväntat och faktureringsutvecklingen har varit negativ (-8,2 procent). Orderingången i den brittiska verksamheten ökade under hösten 2001 mer än tillgänglig produktionskapacitet, vilket medförde leveransproblem såväl i egenproduktion som hos underleverantörer under senhösten 2001 - våren 2002. Leveransproblemen har påverkat efterfrågan negativt. Åtgärder pågår för att förbättra leveransservicen och öka efterfrågan. Bland åtgärderna i Storbritannien kan nämnas: - Förstärkt marknadsorganisation och installationsverksamhet från halvårsskiftet. - Konsolidering av antalet vitvaruleverantörer från ca 10 st till 1-2 st. - Nytt IT-system under implementering, klart under andra halvåret. Totalt har koncernen haft en organisk tillväxt på 0,5 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade i koncernen med 12,0 procent. Ekonomisk redovisning Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 611,5 Mkr (608,2), en ökning med 0,5 procent från motsvarande period föregående er. Valutaeffekter hade marginell inverkan. Nettoomsättningen i Skandinavien uppgick till 409,7 Mkr (388,4) och i Storbritannien till 201,8 Mkr (219,8). Omsättningsutvecklingen bedöms har varit något bättre än marknadsutvecklingen i Skandinavien och något sämre än marknadsutvecklingen i Storbritannien. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar under perioden uppgick till 79,1 Mkr (70,6) en ökning med 12,0 procent från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar i Skandinavien uppgick till 71,2 Mkr (56,3) och i Storbritannien till 7,9 (14,3). Resultatet före skatt under perioden uppgick till 55,7 Mkr (46,6), en ökning med 19,5 procent från motsvarande period föregående år. Nettoresultatet under perioden uppgick till 36,3 Mkr (29,2), en ökning med 24,3 procent från motsvarande period föregående år. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 23,9 Mkr (9,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten i Skandinavien uppgick till 23,1 Mkr (10,2) och i Storbritannien till 0,8 Mkr (-0,8). Förändringar av kassaflödet från den löpande verksamheten berodde främst på en ökning av rörelseresultatet. Nettoinvesteringar och avskrivningar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 24,8 Mkr (9,6). Investeringarna avsåg främst ytbehandlingsutrustning och ny borrlinje hos Ballingslöv AB. De planenliga avskrivningarna uppgick till 13,9 Mkr (15,1). Planenliga avskrivningar avseende goodwill och varumärke belastade resultatet med 11,6 Mkr (11,5). Likviditet och finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 103,6 Mkr, att jämföra med 29,1 Mkr vid årets början. Ökningen av likvida medel är främst hänförlig till den nyemission som skedde i samband med börsnoteringen. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 333,6 Mkr att jämföra med 401,5 Mkr vid årets början. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 37,1 procent, jämfört med 33,6 procent vid årets början. Aktien Vid periodens utgång var antalet utestående aktier 10.687.358. Vid periodens utgång ägde bolaget inga egna aktier. Moderbolaget Moderbolaget bedriver ingen egen operativ verksamhet och hade därmed ingen nettoomsättning under perioden. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -4,3 Mkr (-8,9). Medarbetare Vid periodens slut hade Ballingslöv 823 anställda, en minskning med 9 personer från årets början. Medeltalet anställda uppgick under perioden till 815 (843). Framtidsutsikter Marknadsutvecklingen under resten av innevarande år är svår att bedöma. Det negativa börsklimatet kan få viss inverkan på den allmänna konsumtionsbenägenheten och då även för våra produkter. Positiva efterfrågepåverkande faktorer är å andra sidan den låga arbetslösheten och räntenivån samt de fortsatt höga huspriserna. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. (Delårsrapport). Principerna för värdering och klassificering är oförändrade jämfört med årsredovisningen för år 2001. De rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft 2002-01-01 har inte inneburit något byte av redovisningsprincip. Ballingslöv den 27 augusti 2002 Ballingslöv International AB (publ) Nils-Erik Danielsson VD och Koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-september 2002 15 november 2002 Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2002 februari 2003 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2002 mars 2003 Ordinarie bolagsstämma april 2003 Ytterligare upplysningar lämnas av direkt tel 0451-46101 Nils-Erik Danielsson mobil 0708-946101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00580/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00580/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar