• news.cision.com/
  • Bambuser/
  • Bambuser offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av cirka 50-60 000 000 aktier

Bambuser offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av cirka 50-60 000 000 aktier

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

INSIDERINFORMATION: Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 50-60 000 000 aktier (den “Riktade Emissionen”). Därtill har vissa större nuvarande aktieägare i Bolaget – Wellstreet Partners AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Wintzell), Ribers Park Fastighets AB och Sprout Park AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Ahlström) (gemensamt, de ”Större Aktieägarna”) – uttryckt en vilja att sälja befintliga aktier inom ramen för transaktionen, motsvarande upp till 9 000 000 aktier, till samma pris som teckningskursen i den Riktade Emissionen. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för den Riktade Emissionen. Teckningspriset i den Riktade Emissionen och det totala antalet nyemitterade aktier (de ”Nya Aktierna”) kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Den Riktade Emissionen avses att beslutas av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2020 om upp till 10 800 198 aktier, och resterande del under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Antalet Nya Aktier förväntas därmed uppgå till cirka 50-60 000 000 aktier.

Teckningspriset för de Nya Aktierna kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 26 juni 2020. Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningspriset och allokeringen av aktier kan avslutas vid en tidigare eller senare tidpunkt och kan när som helst avbrytas, och Bolaget kan således välja att inte genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen omedelbart när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

De Större Aktieägarna har uttryckt en vilja att, i samband med den Riktade Emissionen, sälja befintliga aktier i Bolaget, motsvarande totalt upp till 9 000 000 aktier, till samma pris som teckningskursen i den Riktade Emissionen.

Bambuser har under Covid-19 pandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets Live Video Shopping-lösning, med ett accelererande anammande av teknologin från kunder inom diverse industrier. De pågående samhällsförändringarna har bidragit till ökad global efterfrågan i en mycket högre utsträckning än vad Bolaget initialt förväntat. Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses därför att användas till att öka tillväxttakten av Bolagets verksamhet genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt. Detta i syfte att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya marknader. Vidare avser Bolaget att fortsätta att öka det teknologiska försprånget samt säkerställa en ledande marknadsposition.

Bolagets styrelseordförande, Joel Citron, samt Muirfield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och den externa investeraren Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, har på förhand uttryckt intresse att delta i den Riktade emissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade expansionsplaner på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Genom att teckningspriset i den Riktade Emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningspriset är marknadsmässigt.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 360 dagar efter andra likviddagen. Därutöver har ett antal av Bolagets större aktieägare, Muirfield Invest AB, Wellstreet Partners AB[1], Ribers Park Fastighets AB[1], Ligerism AB och Sprout Park AB[1], samt Bolagets VD, CFO och CPO och de ledamöter i Bambusers styrelse som äger aktier åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 dagar efter den andra likviddagen.

För att möjliggöra leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Emissionen den 30 juni 2020, respektive den 17 juli 2020, eller däromkring, kommer Carnegie att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen, för investerarnas räkning.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinatior och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Ansvariga personer

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvarig persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bambuser ABs nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Ghahremani, VD | +46 708 720 266 | maryam@bambuser.com

Certified Adviser

Bambusers Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.bambuser.com 

Om Bambuser AB
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bambuser i någon jurisdiktion, varken från Bambuser eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bambuser har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bambusers aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bambusers aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bambusers aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bambusers aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bambusers aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Exklusive de aktier som avses säljas som en del av transaktionen.

Dokument & länkar