Bambuser tillämpar ny policy för kommunikation av kundavtal och avger en förenklad kvartalsredogörelse med start Q3

Bambuser har beslutat att tillämpa en ny policy för kommunikation av kundavtal, där bolaget framöver endast kommunicerar större kundavtal av Enterprise-karaktär. Bolaget kommer dessutom att avge en kvartalsredogörelse med fokus på kundtillväxt och intäktsutveckling, med start i 3:e kvartalet 2020.

Bambuser AB har idag beslutat att tillämpa en ny policy för kommunikation av kundavtal och övriga uppdateringar kopplat till försäljningsarbetet. Bolaget har tidigare lämnat frekvent kommunikation kring samtliga ingångna kund- och samarbetsavtal oberoende av storlek på både svenska och engelska. 

Framöver kommer Bambuser endast att kommunicera större kundavtal av Enterprise-karaktär och övriga informationspliktiga uppdateringar kring produkter, expansion och nyetableringar då dessa anses vara kurspåverkande. Mindre, icke informationspliktiga avtal och pilotavtal relaterat till proof-of-concept kommer ej att kommuniceras genom pressmeddelanden.  

Med start från kvartal 3 2020, avser Bambuser att avge en kvartalsredogörelse med fokus på kundtillväxt och intäktsutveckling. För uppdateringar om försäljningsarbetet i stort hänvisas framöver till Bambusers kvartalsrapporter. Förändringen påverkar endast rapporteringen för kvartal 1 och 3 då halvårs- respektive helårsrapporten kommer att publiceras som tidigare. 

Sedan tidigare är engelska det officiella kommunikationsspråket för Bambuser. Bolaget kommer framgent endast att tillhandahålla en svensk översättning av sin kommunikation, så länge detta är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Detta är med undantag för vissa dokument där det svenska språket är ett krav och då skall den svenska versionen alltid ha tolkningsföreträdet. 
 

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar