Beslut vid Bambusers årsstämma 29 april 2021

Report this content

Bambusers årsstämma ägde rum den 29 april 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma ägde alltså inte rum.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter, och omvalde Mikael Ahlström, Joel Citron, Karin Karlström, Carl Kinell, Mark Lotke och Alexander Macintyre till styrelseledamöter. Joel Citron omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att styrelseledamöterna Mikael Ahlström och Karin Karlström ska erhålla arvode om 250 000 kr vardera och att ingen ersättning ska utgå för arbete i utskott.

Mazars AB omvaldes som revisor. Michael Olsson kommer fortsatt vara bolagets huvudansvarige revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att bemyndiga styrelsen att emittera högst 3 246 481 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma dotterbolaget Bambuser Incentive AB, annat koncernbolag eller tredje part, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att säkra kostnader i anledning av bolagets optionsprogram.

Stämman beslutade även enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvarar sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas. Syftet med bemyndigandet är att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra ytterligare finansiering av bolagets rörelse, att finansiera företagsförvärv eller förvärv av verksamheter eller tillgångar, att kunna emittera nämnda instrument som ersättning i sådana förvärv samt för bolaget strategiska samarbeten, att möjliggöra emission till industriella och strategiska partners samt för att bredda aktieägarkretsen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning genom en ny bestämmelse som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter och tillåta poströstning inför bolagsstämma. Information om stämman finns på bolagets hemsida.

###

Kontaktinformation
Sherry Smith, Corporate Communications, Bambuser AB | +46 8 400 160 00 | ir@bambuser.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | +46 8 463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Om Bambuser AB
Bambuser är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på interaktiv live-streaming. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av globala varumärken och e-handlare för att erbjuda direktsända shoppingupplevelser på webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Dokument & länkar