Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 23 augusti 2019

Report this content

Aktieägarna i Bambuser AB (publ) har idag, fredagen den 23 augusti 2019, haft extra bolagsstämma, där beslut fattades om ändring av bolagsordning, riktade nyemissioner av aktier, apportemission av aktier, emissionsbemyndigande samt val ny styrelseledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor, och att antalet aktier ska uppgå till lägst 37 500 000 och högst 150 000 000. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 21 400 000 aktier till ett antal större aktieägare och externa investerare. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie och har bestämts efter förhandlingar med de större aktieägarna och externa investerarna med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier. Emissionen motsvarar ca 16,05 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl a att styrelsen bedömt att detta är enda möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra erforderligt kapitaltillskott för bolagets fortsatta utveckling.

Stämman beslutade även, i enlighet med förslag från aktieägare, om nyemission av högst 6 560 000 aktier till vissa styrelseledamöter. Teckningskursen är 0,75 SEK och är densamma som i nyemissionen till aktieägarna och de externa investerarna. Emissionen motsvarar ca 4,92 MSEK.

Teckning och betalning i emissionerna ska ske senast den 6 september 2019. Genom emissionerna kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att öka med 27 960 000 från 37 937 077 till 65 897 077. Aktiekapitalet ökar med 1 398 000 SEK från 1 896 853,85 SEK till 3 294 853,85 SEK. 

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om en apportemission av 1 500 000 aktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer Viddget AB och Viddget Holding AB med rätt och skyldighet att betala för tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av bolagens rörelse avseende ”one-to-one video chat solution”, innefattande immateriella rättigheter, avtal och anställda. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie, motsvarande en köpeskilling för den förvärvade rörelsen om 1 125 000 SEK. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med ytterligare 75 000 SEK.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bambuser. Det antal aktier som bemyndigandet omfattar motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget efter ovannämnda emissioner.

Stämman valde, på förslag av aktieägare, Carl Kinell till ordinarie styrelseledamot i Bambuser. Styrelseledamoten Christer Thordson lämnade styrelsen. 

Carl Kinell är styrelsesuppleant i Bambuser sedan årsstämman 2019. Carl Kinell är född 1978 och har mer än 13 års yrkeserfarenhet från Corporate Finance, varav 12 år i London och Luxemburg. Carl är styrelseledamot och aktieägare i familjeägda investeringsbolaget Muirfield Invest AB som är aktieägare i Bambuser.

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | 0703 620 815 | fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | 0708 720 266 | maryam@bambuser.com 

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet och Bambusers live-streamingteknologi har genom åren nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia. 

Dokument & länkar