Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma den 3 juli 2020

Bambuser AB (”Bambuser”) höll idag den 3 juli 2020 extra bolagsstämma där beslut fattades om att införa ett personaloptionsprogram för anställda och ett ytterligare program för VD, samt även emissioner av teckningsoptioner, överlåtelser/disposition av teckningsoptioner till deltagare samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner till tredje part.  

Personaloptionsprogram 2020

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2020, vilket kan omfatta högst 3 240 060 personaloptioner. Personaloptionsprogrammet 2020 omfattar cirka 43 anställda i Bambuser-koncernen. Verkställande direktören kan erbjudas högst 388 807 personaloptioner, övriga personer i bolagsledningen (max sex personer) kan erbjudas högst 334 212 personaloptioner per person, sammanlagt högst 2 005 272 personaloptioner, samt övriga anställda och nyckelpersoner (max 36 personer) kan erbjudas högst 64 672 personaloptioner per person, sammanlagt högst 845 981 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bambuser till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie). Tilldelade personaloptioner tjänas in med 1/3 efter 12 månader (2021), 1/3 efter ytterligare 12 månader (2022) samt med 1/3 efter ytterligare 12 månader (2023). Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023. Utnyttjande av personaloptionerna kräver att den volymviktade genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för Bambusers aktie, under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 15 augusti 2023, uppgår till minst 5,00 kronor.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet 2020 beslutade stämman om en riktad emission av högst 3 240 060 teckningsoptioner till dotterbolaget Bambuser Incentive AB samt godkände överlåtelse av teckningsoptionerna.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att emittera högst 1 018 027 teckningsoptioner, berättigande till teckning av aktier, till svensk bank eller värdepappersbolag i syfte att möjliggöra säkring av kostnader som personaloptionsprogrammet 2020 kan medföra.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av personaloptionsprogrammet 2020, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet, är 3,79 procent av totala antalet aktier i Bambuser.

Personaloptionsprogram till verkställande direktören 2020

Stämman beslutade även, i enlighet med förslag från vissa aktieägare, om ett separat personaloptionsprogram 2020 till verkställande direktören, vilket kan omfatta högst 3 274 865 personaloptioner. I övrigt är villkoren för personaloptionsprogrammet 2020 till verkställande direktören desamma som för personaloptionsprogrammet 2020 för anställda enligt ovan.

Stämman beslutade därför, i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagaren, om en riktad emission av högst 3 274 865 teckningsoptioner till dotterbolaget Bambuser Incentive AB samt godkände överlåtelse av teckningsoptionerna.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att emittera högst 1 047 957 teckningsoptioner, berättigande till teckning av aktier, till svensk bank eller värdepappersbolag i syfte att möjliggöra säkring av kostnader som programmet kan medföra.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av personaloptionsprogrammet 2020 till verkställande direktören, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet, är 3,85 procent av totala antalet aktier i Bambuser.

Förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.bambuser.com.

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar