Kallelse till årsstämma i Bambuser

Report this content

Aktieägarna i Bambuser AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 24 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

English:

Notice to convene annual general meeting for Bambuser
Shareholders in Bambuser AB (publ) are invited to an annual general meeting Tuesday the 24th of April, 2018, at 10:00 CET at the office of Vinge Law Firm, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2018, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 april 2018.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress: Bambuser AB, Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm, alternativt via e-post till lina@bambuser.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antalet aktier, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras till stämman.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.bambuser.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 18 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning;

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10) Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

11) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

12) Avslutning

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkterna 2, 9-11)

Styrelsen har underrättats om att bolagets större aktieägare kommer att stödja följande förslag:

  • Att advokat Christian Lindhé ska utses till bolagsstämmans ordförande.

  • Att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

  • Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Michael Olsson ska vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i samband med årsstämman.

HANDLINGAR M M

Årsredovisning hålls tillgänglig hos bolaget på Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm och på dess hemsida, www.bambuser.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av årsredovisningen sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2018
Styrelsen för Bambuser AB (publ)

Contact information

Ingrid Bojner, Chairman of the Board

Mobile: +46 (0) 705 696 490

E-mail: ingrid@bambuser.com

Maryam Ghahremani, Interim CEO

Mobile: +46 (0) 708 72 02 66

or visit: bambuser.com/ir/press-release

Bambuser is a Swedish software company that offers B2B solutions for live video. Since 2007, the Company has developed a platform for interactive live video broadcasts enabling live video streaming from mobile phones and webcams to the internet. The breakthrough occurred in 2010 when the Company's service was used to report the unrest in Egypt during the parliamentary elections. The following year, videos were produced via Bambuser and used in several television broadcasts throughout the world during the Arab Spring. Today, Bambuser’s service is installed in more than 50 million phones and has over the years reached 100s of millions of news consumers through companies like CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews, etc. Since 2014, Bambuser has chosen to focus on B2B, Business-to-Business, to increase the spread of the Company's products and strengthen its long-term revenue potential. Among the customers are such companies as Associated Press, Aftonbladet, NRK and Vinculums.