Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB, org. nr 556731–3126, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 16.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Styrelsen har beslutat om bland annat följande försiktighetsåtgärder. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45. Inga externa gäster bjuds in. Från styrelsen och bolaget deltar endast ett fåtal personer på plats. Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Bolaget vill också påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt. Kontinuerligt uppdaterad information finns på hemsidan bambuser.com.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 27 juni 2020 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare i praktiken vara införd i aktieboken fredagen den 26 juni 2020), och
 • anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 29 juni 2020.

Anmälan görs per post till Bambuser AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, eller via e-post till notice@bambuser.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 26 juni 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan bambuser.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om personaloptionsprogram 2020, innefattande beslut om,
  1. antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram,
  2. emission av teckningsoptioner,
  3. överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och
  4. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part.
 1. Beslut om personaloptionsprogram till VD 2020, innefattande beslut om,
  1. antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram,
  2. emission av teckningsoptioner,
  3. överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och
  4. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part.
 2. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut om personaloptionsprogram 2020

Styrelsen för Bambuser AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa av Bambuser-koncernens anställda bosatta i och utanför Sverige ("Personaloptionsprogrammet 2020") i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (d) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattninsgshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Punkt 7 (a) - Antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram

För Personaloptionsprogrammet 2020 ska följande villkor gälla:

 1. Högst 3 240 060 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020. Tilldelning av personaloptioner ska ske så snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande.
 1. Personaloptionsprogrammet 2020 ska omfatta cirka 43 anställda i Bambuser-koncernen. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på storleks- och ansvarsindelning av roller inom koncernen. I enlighet med angivna principer och antaganden kommer tilldelning att ske på följande sätt:
 1. Verkställande direktören, som kan erbjudas högst 388 807 personaloptioner;
 2. Bolagsledningen, exklusive verkställande direktören, bestående av upp till 6 personer, varvid respektive person kan erbjudas högst 334 212 personaloptioner, sammanlagt högst 2 005 272 personaloptioner; samt
 3. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av upp till 36 personer, varvid respektive person kan erbjuds högst 64 672 personaloptioner, sammanlagt högst 845 981 personaloptioner.
 1. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2021), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2022) samt ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2023) räknat från tilldelningstillfället.
 1. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning med Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat personaloptionsavtal med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning inom Bolaget eller dotterbolagen sägs upp.
 1. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
 1. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att den volymviktade genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för Bolagets aktie, under perioden från och med 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023, uppgår till minst 5,00 kronor. Styrelsen ska ha rätt att omräkna prestationsvillkoret vid bolagshändelser som motiverar sådan omräkning samt justera prestationsvillkoret om särskilda omständigheter inträffar, varvid justeringarna ska syfta till att behålla en ändamålsenligt målnivå och därmed inte medföra att det varken blir svårare eller lättare att uppnå prestationsvillkoret.
 1. Efter att personaloptioner tilldelats och intjänats samt förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien.
 1. Deltagande i Personaloptionsprogrammet 2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogrammet 2020. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2020, helt eller delvis.
 1. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Personaloptionsprogrammet 2020, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigande enligt dagordningens punkt 7 (d), är 3,79 procent av totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintliga jämte tillkommande aktier.

För information om Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram och utestående teckningsoptioner hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019, se sida 6.

Givet att prestationskrav uppnås kan Personaloptionsprogrammet 2020 medföra kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. på optionernas värde vid utnyttjandet 2023. Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2020 tjänas in, en antagen aktiekurs om 12,5 kronor vid utnyttjandet av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas kostnaderna för de sociala avgifterna att uppgå till totalt till cirka 12,7 miljoner kronor. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom emission av teckningsoptioner, varför styrelsen föreslår bemyndigande enligt punkt 7 (d) nedan.

De totala kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 kommer att fördelas över åren 2020-2023. Då 1/3 av personaloptionerna tjänas in per år, kommer kostnaderna att fördelas över perioden. Givet ovanstående antaganden beräknas de årliga kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 uppgå till cirka 34 procent i förhållande till Bolagets lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) under räkenskapsåret 2019. (Bolagets genomsnittligt antal anställda under 2019 uppgick till 13 personer. Per sista maj 2020 har bolaget 25 anställda. Bolaget har tidigare offentliggjort att de

avser förstärka organisationen avsevärt genom att utöka antalet anställda.) Merparten av kostnaden påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat Personaloptionsprogrammet 2020 i samråd med externa rådgivare och Bolagets större aktieägare. Förslaget stöds av Bolagets större aktieägare.

Beslutsmajoritet

Styrelsens förslag om införande av Personaloptionsprogrammet 2020 enligt punkt 7 (a), 7 (b), 7 (c) och 7 (d) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut, och fordrar således att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7 (b) - Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020, ska emittera högst 3 240 060 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enligt följande och således kan aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande, öka med högst 162 003,00 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Bambuser Incentive AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkterna 7 (a) och (c).
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner säkerställer leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020.
 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom åtta veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.
 2. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 SEK). Omräkning ska kunna ske i enlighet med “Villkor för teckningsoptioner 2020/2023:1”.
 1. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 1. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2020/2023:1”.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7 (c) - Överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta/disponera teckningsoptionerna till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2020, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogrammet 2020. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.

Punkt 7 (d) - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att emittera högst 1 018 027 teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ha möjlighet att hedga Bolagets exponering mot kostnaderna för sociala avgifter som uppkommer i samband med Personaloptionsprogrammet 2020 genom att, till en tredje part med vilken Bolaget ingått en överenskommelse, emittera teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna aktier vilka därefter överlåts till marknadsvärde.

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, och således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 50 901,35 kronor.
 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en/ett svensk bank eller värdepappersbolag.
 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.
 1. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde 0,05 SEK). Sedvanlig omräkning ska kunna ske vid bolagshändelse.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8 - Beslut om personaloptionsprogram för Verkställande Direktör 2020

Aktieägarna Muirfield Invest AB, Ligerism Holding AB, Ribers Park Fastighets AB och Joel Citron ("Aktieägarna") föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för Verkställande Direktör i Bambuser ("Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör  2020").

Syftet med Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 är att inom ramen för ett optionsprogram erbjuda den Verkställande Direktören, som inte representerar någon större aktieägare, ägande i Bolaget. Syftet är vidare att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och Verkställande Direktör att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.

Punkt 8 (a) - Antagande av prestationsbaserat personaloptionsprogram

För Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 ska följande villkor gälla:

 1. Högst 3 274 865 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagaren i Personaloptionsprogrammet  till Verkställande Direktör 2020. Tilldelning av personaloptioner ska ske så snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande.
 1. Tilldelning ska endast omfatta Verkställande Direktör för Bambuser. I enlighet med angivna principer och antaganden kommer Verkställande Direktör att erbjudas högst 3 274 865 teckningsoptioner.
 1. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2021), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2022) samt ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2023) räknat från tilldelningstillfället.
 1. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) deltagarens anställning med Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat personaloptionsavtal med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalet med deltagaren innehåller bestämmelser om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning inom Bolaget eller dotterbolagen sägs upp..
 1. Personaloptionerna ska tilldelas deltagaren vederlagsfritt.
 1. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att den volymviktade genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för Bolagets aktie, under perioden från och med 1 augusti 2023 till och med 15 augusti 2023, uppgår till minst 5,00 kronor. Styrelsen ska ha rätt att omräkna prestationsvillkoret vid bolagshändelser som motiverar sådan omräkning samt justera prestationsvillkoret om särskilda omständigheter inträffar, varvid justeringarna ska syfta till att behålla en ändamålsenligt målnivå och därmed inte medföra att det varken blir svårare eller lättare att uppnå prestationsvillkoret.
 1. Efter att personaloptioner tilldelats och intjänats samt förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt tilldelas en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien.
 2. Deltagande i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalet med deltagaren och hanteringen av Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020, helt eller delvis.
 1. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigande enligt dagordningens punkt 8 (d), är 3,85 procent av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintliga jämte tillkommande aktier.

För information om Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram och utestående teckningsoptioner hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019, se sida 6.

Givet att prestationskrav uppnås kan Personaloptionsprogrammet till VD 2020 medföra kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. på optionernas värde vid utnyttjandet 2023. Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i Personaloptionsprogrammet till VD 2020 tjänas in, en antagen aktiekurs om 12,5 kronor vid utnyttjandet av optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas kostnaderna för de sociala avgifterna att uppgå till totalt till cirka 12,9 miljoner kronor. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom emission av teckningsoptioner, varför det föreslås ett bemyndigande enligt punkt 8 (d) nedan.

De totala kostnaderna för Personaloptionsprogrammet till VD 2020 kommer att fördelas över åren 2020-2023. Då 1/3 av personaloptionerna tjänas in per år, kommer kostnaderna att fördelas över perioden. Givet ovanstående antaganden beräknas de årliga kostnaderna för Personaloptionsprogrammet 2020 uppgå till cirka 34 procent i förhållande till Bolagets lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) under räkenskapsåret 2019. (Bolagets genomsnittligt antal anställda under 2019 uppgick till 13 personer. Per sista maj 2020 har bolaget 25 anställda. Bolaget har tidigare offentliggjort att de avser förstärka organisationen avsevärt genom att utöka antalet anställda.) Merparten av kostnaden påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 har utarbetats av Aktieägarna i samråd med styrelsen och externa rådgivare.

Beslutsmajoritet

Förslaget om införande av Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 enligt punkt 8 (a), 8 (b), 8 (c) och 8 (d) utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut, och fordrar således att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 (b) - Emission av teckningsoptioner

Akteägarna föreslår att Bolaget, för att säkerställa leverans av aktier till deltagaren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020, ska emittera högst 3 274 865 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enligt följande och således kan aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande, öka med högst 163 743,25 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Bambuser Incentive AB (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkterna 8 (a) och (c).
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner säkerställer leverans av aktier till deltagaren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020.
 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom åtta veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.
 1. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde är 0,05 SEK). Omräkning ska kunna ske i enlighet med “Villkor för teckningsoptioner VD 2020/2023:2”.
 1. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 1. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner VD 2020/2023:2”.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8 (c) - Överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part

Aktieägarna föreslår vidare att stämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta/disponera teckningsoptionerna till deltagaren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagaren, i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.

Punkt 8 (d) - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part

Aktieägarna föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att emittera högst 1 047 957 teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ha möjlighet att hedga Bolagets exponering mot kostnaderna för sociala avgifter som uppkommer i samband med Personaloptionsprogrammet till Verkställande Direktör 2020 genom att, till en tredje part med vilken Bolaget ingått en överenskommelse, emittera teckningsoptioner som kan utnyttjas för att teckna aktier vilka därefter överlåts till marknadsvärde.

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, och således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 52 397,85 kronor.
 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en/ett svensk bank eller värdepappersbolag.
 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 1 september 2023 till och med den 31 oktober 2023.
 1. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien (aktuellt kvotvärde 0,05 SEK). Sedvanlig omräkning ska kunna ske vid bolagshändelse.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

___________________

Antal aktier och röster

Det finns totalt 107 835 322 registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Därutöver finns 166 666 emitterade, ännu inte registrerade, aktier och röster.

Handlingar

Förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på hemsidan bambuser.com, och hos Bolaget på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, senast två veckor innan stämman. Dokumenten skickas till aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i juni 2020

Bambuser AB

Styrelsen

Kontaktinformation
Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 
eller besök bambuser.com/ir

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | 08-463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.