Kommuniké från extra bolagsstämma i Bambuser AB

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”), som hölls i dag tisdagen den 7 september 2021 genom poströstning fattades följande beslut:

Styrelse

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann. Alexander Macintyre har på egen begäran valt att avgå som styrelseledamot. Styrelsen består således av Joel Citron, Mikael Ahlström, Karin Karlström, Carl Kinell, Mark Lotke, Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann.

Fastställelse av styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann ska erhålla ett årligt styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 för styrelseledamöterna Mikael Ahlström och Karin Karlström, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://bambuser.com/ir/corporate-governance/general-meeting.

Kontaktinformation
Corporate Communications, Bambuser AB | +46 8 400 160 00 | ir@bambuser.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | +46 8 463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Om Bambuser AB
Bambuser är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på interaktiv live-streaming. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av globala varumärken och e-handlare för att erbjuda direktsända shoppingupplevelser på webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 13:30 (CEST).

Dokument & länkar