Riktad nyemission av aktier i Bambuser om 21 MSEK och apportemission för förvärv av rörelse

RIKTAD NYEMISSION


Styrelsen för Bambuser AB (publ) har beslutat om att föreslå en riktad nyemission av 21 400 000 nya aktier till ett antal större aktieägare och externa investerare. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK och emissionen motsvarar 16,05 MSEK. Aktieägarna Muirfield Invest AB och Ligerism Holding AB föreslår också, på motsvarande villkor, en nyemission av 6 560 000 aktier till vissa styrelseledamöter, motsvarande 4,92 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs inom kort.

Emissionerna avser att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. 

Under våren initierades ett utvecklingsarbete avseende en mobil livevideolösning för e-handel. Produktutvecklingen går nu in i en intensivare fas och ytterligare kapital behövs för att skala upp bolaget och ta fram en lanseringsbar produkt. De primära kompetenser bolaget har behov av avser försäljnings-, marknads-, content- samt ytterligare utvecklings- och designresurser. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl a att styrelsen bedömt att detta är enda möjligheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra erforderligt kapitaltillskott för bolagets fortsatta utveckling. Därtill har bolagets aktieägare tidigare i år beretts möjlighet att delta i en 100 procent garanterad företrädesemission omfattande 22 762 246 aktier till teckningskursen 0,57 SEK. Emissionen tecknades till endast 8,7 procent av andra aktieägare än de som på förhand lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningskursen 0,75 SEKar bestämts efter förhandlingar med de större aktieägarna och externa investerarna med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier. 

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för emissionerna omfattande totalt ca 21 MSEK, varav ca 7.0 MSEK från befintliga större aktieägare, ca 9.1 MSEK från externa investerare samt ca 4.9 MSEK från styrelseledamöter.

Genom emissionerna kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att öka med 27 960 000 från 37 937 077 till 65 897 077. Aktiekapitalet ökar med 1 398 000 SEK från 1 896 853,85 SEK till 3 294 853.85 SEK. Emissionerna medför en utspädning om ca 42,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. 

Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli  2019 klockan 16:27.

APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV RÖRELSE

Bambuser har ingått avtal om förvärv av rörelse från Viddget AB och Viddget Holding AB avseende ”one-to-one video chat solution”, innefattande immateriella rättigheter, avtal och anställda. Köpeskillingen betalas med 1 500 000 nyemitterade Bambuser-aktier. Styrelsen för Bambuser har därför beslutat om att föreslå en apportemission. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs inom kort.

Viddget utvecklar och säljer en lösning som gör det möjligt för företag att kommunicera med kunderna på ett personligt sätt genom en lättanvänd videochatt, helt utan behov av installationer på kundsidan. Bambuser ser intressanta synergier med Viddget och möjligheter att ytterligare stärka bolagets produkterbjudande. Utöver det innebär förvärvet också ”acqui-hire”, genom att bolaget tillförs ytterligare spetskompetens.

Köpeskillingen ska betalas med 1 500 000 nyemitterade Bambuser-aktier. 

Styrelsen har därför beslutat om att föreslå att extra bolagsstämman den 23 augusti 2019 beslutar om en apportemission av 1 500 000 aktier i Bambuser. Rätt att teckna aktierna tillkommer endast säljarna av rörelsen och betalning för aktierna utgörs av apportegendom i form av säljarnas rörelse avseende ”one to-one video chat solution”, innefattande immateriella rättigheter, avtal och anställda. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie, motsvarande en köpeskilling för den förvärvade rörelsen om 1 125 000 SEK.

Genom apportemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att öka med 1 500 000 och aktiekapitalet ökar med 75 000 SEK. Apportemissionen medför en utspädning om ca 3,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Viddget Holding AB ägs till ca 6,96 procent av ett av styrelseledamoten Mikael Wintzell kontrollerat bolag. 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 23 augusti 2019 kommer att offentliggöras inom kort och innehåller styrelsens fullständiga förslag till beslut om den riktade nyemissionen, apportemissionen liksom ett emissionsbemyndigande avsett att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera bolagets fortsatta utveckling. Kallelsen kommer också att innehålla ägarnas fullständiga förslag till beslut.

____________________

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | tel: 040-20 02 50 | e-mail: ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | Mobil: +46 (0)703 620 815 | e-mail: fredrik@ramadbvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | Mobil: +46 (0) 708 720 266 | e-mail: maryam@bambuser.com 

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet och Bambusers livestreamingteknologi har genom åren nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News Arabia.

Prenumerera

Dokument & länkar