BE Group bokslutskommuniké 2015 – ökat tonnage trots utmanande marknad

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 981 MSEK (1 009).
  • Koncernens utlevererade tonnage ökade med 1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -17 MSEK (-30).
  • Det underliggande resultatet uppgick till -12 MSEK (-9).
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -23 MSEK (-45).
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,09 kr (-0,61).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår till aktieägarna för räkenskapsåret 2015
     

Under årets avslutande kvartal visar vi en positiv tonnageutveckling inom koncernen. Affärsområde Sverige har haft en fortsatt volymökning, medan affärsområde Finland bibehållit volymerna trots en svagare generell efterfrågan. Inom Övriga enheter är efterfrågan fortsatt svag på marknaderna i Tjeckien och Slovakien, även om utlevererat tonnage är i nivå med föregående år. Prisnivån har varit svagare under kvartalet, vilket påverkat omsättningen och bruttomarginalen negativt.

Året som helhet

En summering av helåret 2015 visar ett stabilare BE Group. Såväl omsättning som utlevererat tonnage är högre än föregående år på våra huvudmarknader. Sverige levererar 4 procent högre tonnage och Finland visar en förbättring på 3 procent, vilket i båda fallen är bättre än den generella marknadsutvecklingen. En högre underliggande rörelsemarginal bidrar till att vi kan redovisa ett något bättre underliggande resultat, justerat för engångsposter, än förra året. Samtidigt har den genomförda nyemissionen väsentligt stärkt koncernens finansiella ställning och sänkt våra finansieringskostnader.

Sammanfattningsvis har 2015 åter varit ett tufft år för branschen utan efterfrågeökning och med lägre prisnivå. På den finska marknaden förväntar vi oss framöver en återhämtning från dagens nivå, men ser i övrigt inga tydliga tecken på någon signifikant förändring av efterfrågan.

I det dagliga arbetet ligger fokus på att stärka marginalerna och en ökad säljaktivitet. Vi arbetar också med att se över vår struktur och etablera ett mer decentraliserat resultatansvar, som skall resultera i ett starkare BE Group framöver.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

 
Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33, e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Idag, klockan 09:00, kommenterar Anders Martinsson och Andreas Karlsson utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för de som önskar ställa frågor i samband med presskon- ferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://edge.media-server.com/m/p/26wjdf9j

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:

Sverige: +46 8 505 564 74
Storbritannien: +44 20 336 453 74
USA: +1 855 753 22 37

 BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2015 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 770 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Prenumerera