BE Group bokslutskommuniké 2020

Report this content

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 11% till 875 MSEK (984)
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 12 MSEK (9)
  • Rörelseresultatet ökade till 18 MSEK (8)
  • Resultat efter skatt ökade till 13 MSEK (7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 152 MSEK (85)
  • Resultat per aktie ökade till 1,06 kr (0,57)

VDs kommentar
Den svagare efterfrågan som präglat hela året fortsatte under sista kvartalet och nettoomsättningen sjönk med 11%. Under de senaste månaderna har vi dock förhoppningsvis sett ett trendbrott och i december hade vi för första gången under året en nettoförsäljning som är bättre än föregående år. Trots lägre försäljning i kvartalet ökade det underliggande rörelseresultatet till 12 MSEK (9). Bakgrunden är ökad bruttomarginal i princip i samtliga bolag tillsammans med god kostnadskontroll.

Ökande stålpriser i kvartalet medförde en lagervinst på 6 MSEK, att jämföras med en lagerförlust om 1 MSEK samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK. God kontroll på rörelsekapitalet medförde ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 152 MSEK (85).

Fortsatt återhämtning
Vi ser nu en gradvis marknadsåterhämtning i kombination med stigande materialpriser. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin är tillbaka på nivåer i paritet med föregående år. Vad som händer under 2021 till följd av Covid-19 och dess utveckling är dock fortfarande svårt att förutspå. Vad jag däremot vet är att BE Group kommer att hantera situationen med kundfokus, hårt arbete och en tro på vår grundidé med beredskap att snabbt växla både upp och ner.

Stålprisutvecklingen
Bakgrunden till stigande stålpriser är en stark konjunktur i Asien under 2020 med Kina som nettoimportör av stål för första gången på många år. Vid halvårsskiftet ökade behovet av fordonsrelaterade produkter i Europa men då var producenterna försiktiga i sin kapacitetsuppbyggnad. Alternativet att fylla europeiskt behov med importerat stål var inte möjligt eftersom omvärlden hade starkare behov och betalade betydligt mer.

Med begränsad tillgång och ökande ledtider, började kunder under hösten acceptera stigande priser. I slutet av 2020 accelererade stålbehovet ytterligare, och trots att produktionskapaciteten i Europa nu ökades upp, ser vi idag brister på flera materialslag, främst fordonsrelaterade. Bristerna har lett till mycket snabba och stora prisuppgångar för stål såväl som råvaror i slutet av 2020 och början av 2021.

Framtiden
Vi fortsätter fokusera på att bygga ett bra bolag med en stabil grund för framtiden. Större projekt såsom investeringen i Norrköping, centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är avslutade och kommer att påverka 2021 positivt. Omstruktureringen i Baltikum löper på enligt plan och en ny e-handelsportal kommer smyglanseras under slutet av första kvartalet för att lanseras i större skala under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet togs också beslut om att bredda och utöka vårt erbjudande av laserskuren plåt i Finland genom att investera i ytterligare en toppmodern fiberlaser.

I tillägg till ovan handlar mycket nu om att ständigt och återkommande genomföra mindre förbättringar inom alla delar av bolaget. Min absoluta övertygelse är att vår personal med sitt engagemang, uthållighet och flexibilitet är redo att ta sig an den uppgiften.

Peter Andersson, VD och koncernchef

 
Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 14.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

 

Taggar:

Prenumerera