• news.cision.com/
  • BE Group AB/
  • BE Group Q2 2020 - Stärkt bruttomarginal och underliggande resultat i paritet med föregående år

BE Group Q2 2020 - Stärkt bruttomarginal och underliggande resultat i paritet med föregående år

Report this content

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 935 MSEK (1 193)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (32)
  • Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -5 MSEK (-) relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Baltikum
  • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (32)
  • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (19)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 MSEK (67)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,34 kr (1,44)

VDs kommentar
Vi gick in i andra kvartalet med stor osäkerhet på grund av omvärldens reaktioner på den snabba spridningen av Covid-19. Över en natt tappade några av våra kunder, främst underleverantörer till fordonsindustrin, 80 procent av sin omsättning och vår enskilt största kund meddelade med en dags varsel att de tillfälligt skulle stänga ner hela sin verksamhet. Mycket kraft har lagts på att vidta åtgärder såsom att införa korttidsarbetsvecka, omförhandla avtal, bevaka rörelsekapital och gå igenom kostnader.

När vi nu summerar andra kvartalet och första halvåret 2020 tycker jag ändå att vi lyckats bra. Alla bolag förutom Lecor Stålteknik tappar i försäljning men å andra sidan har samtliga bolag stärkt sin bruttomarginal, i vissa fall tydligt. Det underliggande rörelseresultatet landar på 28 MSEK (32) i kvartalet och 70 MSEK (72) för det första halvåret. Utöver påverkan av Covid-19 skall detta ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med in i 2020.

Under andra kvartalet har vi tagit beslut om att omstrukturera verksamheten i Baltikum. Vi kommer fortsatt vara representerade i samtliga baltiska länder men lager och produktionsservice konsolideras till Estland. Engångskostnader om drygt 5 MSEK belastar rörelseresultatet i andra kvartalet och förväntas ha en återbetalningstid på runt 1 år.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt stabilt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten 95 (67) MSEK och för det första halvåret 188 (129) MSEK.

Framtiden
Osäkerheten avseende effekterna av Covid-19 på kommande kvartal är fortfarande stor. Vi bevakar utvecklingen noga och är beredda att vidta fler och kraftigare åtgärder om det är nödvändigt samtidigt som vi med kort varsel kan växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder.

Vi fortsätter fokusera på att bygga ett bra bolag för framtiden. Den automatiserade produktionslinjen i Norrköping är i full drift och finjusteringar pågår. Centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö löper på enligt plan. Vi har påbörjat en omstrukturering av verksamheten i Baltikum och beslutat om några mindre men intressanta investeringar i Finland. Vi har också tagit beslut om att bygga och lansera en ny e-handelsportal. Allt detta innebär förnyelse och förstärkning av erbjudandet till marknaden samtidigt som löpande kostnader tydligt minskar.

Peter Andersson, VD och koncernchef

 
Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar: