BE Group Q3 2017 – Kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat

• Nettoomsättningen ökade med 9% till 968 MSEK (892), exklusive verksamheter under omstrukturering med 10%.
• Det underliggande rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (10).
• Rörelseresultatet uppgick till 19 MSEK (26).
• Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (16).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 MSEK (-12) vilket beror på en minskning av rörelsekapitalet kopplat till periodiseringseffekter.
• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till 0,72 kr (1,25).
• Avvecklingen av verksamheten i Eskilstuna är i allt väsentligt genomförd.
 
VDs kommentar
Det tredje kvartalet var ytterligare ett bevis på att BE Group är på rätt väg. Efter en säsongsmässigt svag inledning på kvartalet nåddes en ökning av nettoomsättningen på 9 procent jämfört med föregående år och det underliggande resultatet (uEBIT) förbättrades till 22 MSEK (10). Förbättringen är främst hänförlig till ökade stålpriser och förbättrad lönsamhet i våra produktionsverksamheter. Den kraftiga prisökningen på stål som skedde under andra kvartalet följdes av en sättning av priser på vissa stålsorter vilket medförde lagerförluster på -3 MSEK att jämföras med lagervinster om 16 MSEK samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) försämrades således till 19 MSEK (26).
 
Struktur- och organisationsförändring
Stängningen av produktionsenheten i Eskilstuna fortlöper enligt plan. De berörda medarbetarna har på ett föredömligt sätt bidragit till en framgångsrik process där den löpande verksamheten nu avvecklats. Avvecklingen har genomförts inom ramen av de kostnader om -45 MSEK som belastade andra kvartalet.
 
Utsikter
Efterfrågan förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Svensk och finsk tillverkningsindustri går starkt och vi ser positivt på framtiden. Stålpriserna bedöms åter öka något fram till årsskiftet och ger tillsammans med pågående förbättringsåtgärder och avveckling av olönsamma verksamheter en förväntad positiv utveckling på koncernens lönsamhet. Vi förväntar oss därför en väsentlig resultatförbättring under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef, tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com
Daniel Fäldt, CFO, tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com
 
 
Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 07.45 CET.
 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera