BE Group Q3 2019

Report this content

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 12% till 977 MSEK (1 111)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (26)
  • Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (33)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (23)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (-10)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr (1,73)
  • Peter Andersson tillträdde som VD och koncernchef
  • Ett nytt treårigt kreditavtal undertecknades
  • Beslut togs om produktionsinvesteringar i Norrköping och förlängning av befintligt hyresavtal

VDs kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen sjönk med 12 procent jämfört med föregående år. Det underliggande rörelseresultatet halverades främst på grund av negativ organisk volymtillväxt i kombination med vissa negativa pris- och mixförändringar. Den förbättrade bruttomarginalen i kvartalet kunde endast delvis kompensera för detta.

Fortsatt stabila stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 1 MSEK, att jämföras med lagervinster om 7 MSEK samma period föregående år. Sammantaget sjönk rörelseresultatet och uppgick till 14 MSEK (33).

Som en effekt av den omstrukturering som genomförts föregående år har medelantalet anställda minskat med 3 procent. Övriga aktiviteter avseende effektivitetsförbättringar har lett till att bruttomarginalen stärkts med 0,4 procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år.

Tonnage och försäljningstillväxt

I kvartalet har vi haft en negativ tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 12 procent och en omsättningsminskning med 14 procent till följd av vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen i kombination med negativa signaler från de större OEM kunderna i Finland samtidigt som vi ser lägre aktivitet på marknaden i Baltikum. Detta medförde en negativ tonnagetillväxt med 10 procent och en omsättningsminskning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det lägre rörelseresultatet har inte fullt ut kunnat kompenseras med lägre rörelsekapital vilket medför ett negativt kassaflöde i perioden.

Effektiviseringar och investeringar

Vi ser en konjunkturnedgång och fokus framåt ligger på effektiviseringar och att ta marknadsandelar. Investeringarna i Norrköping ger oss en möjlighet att stärka oss och bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar: