BE Group Q3 2021

Report this content

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 85% till 1 375 MSEK (744)
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 193 MSEK (14)
  • Lagervinster och -förluster uppgick till 26 MSEK (-10)
  • Rörelseresultatet ökade till 219 MSEK (4)
  • Resultat efter skatt ökade till 175 MSEK (-4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6 MSEK (1)
  • Resultat per aktie ökade till 13,49 kr (-0,32)

VDs kommentar
Normalt sett är tredje kvartalet ett svagt kvartal för BE Group, men fortsatt ökad efterfrågan i kombination med stigande stålpriser och ökade bruttomarginaler gör att BE Group levererar återigen ett starkt kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 15,9%, vilket med råge är den bästa sedan börsintroduktionen 2006.

I relation till motsvarande kvartal föregående år gick försäljningen upp med 85% och det underliggande rörelseresultatet landade på 193 MSEK (14). Fortsatt stigande stålpriser medförde lagervinster på 26 MSEK, att jämföra med lagerförluster om -10 MSEK samma period föregående år och rörelseresultatet ökade till 219 MSEK (4). Trots den kraftiga prisuppgången har vi fortsatt god kontroll på rörelsekapitalet och detta medförde ett positivt kassaflöde i perioden.

Fortsatt återhämtning
Marknaden fortsätter att återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året, har fortsatt att stiga under hela året med en kraftig uppgång på vissa produktslag i tredje kvartalet. Återhämtningen är tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin.

I tonnage räknat är kvartalets uppgång 21% jämfört med föregående år men i relation till 2018, som räknat i tonnage var ett bra år, är det fortfarande 10% nedgång vilket gör att det finns utrymme för fortsatt återhämtning. Denna återhämtning ser vi nu framförallt hos våra större kunder.

Stålprisutvecklingen
Totalt sett kommer stålpriserna att fortsätta stiga i fjärde kvartalet, men inte på något sätt i närheten av tredje kvartalets prisökningar. Efterfrågan på stål bedöms vara hög kommande år och bedömningen är också att omställningen till grön ståltillverkning kommer att kräva en mer hållbar prisbild för stålproducenterna. I takt med att priserna stabiliseras är det möjligt att en viss marginalkontraktion sker då dyrare nyinköpt material säljs.

Framtiden
Ödmjukt njuter vi en kort stund över det fina resultatet men fortsätter också att gneta med ständiga och återkommande förbättringar. Ambitionen är att bygga vidare på ett bra och långsiktigt lönsamt bolag med en stabil grund för framtiden genom att fokusera på kundupplevelse och säljkultur. Handelsstål är standardiserade varor och den som erbjuder bäst kundupplevelse inom hållbarhet, kompetens, leveranssäkerhet och tillgänglighet ligger i framkant. Arbetsnamnet för detta är kort och gott kundupplevelse. Ett annat konkurrensmedel är servicenivå, affärsmässighet och proaktivitet. Detta kallar vi säljkultur.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 14.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar: