Fortsatt försäljningsökning och kraftigt förbättrat rörelseresultat

​- Nettoomsättningen uppgick till 1 399 MSEK (1 071), en ökning med 31 procent. Levererat tonnage ökade med 25 procent och genomsnittligt försäljningspris med 4 procent.

- Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades med 182 MSEK till 86 MSEK (-96) och under­liggande EBITA-resultat uppgick till 47 MSEK (-4).  

- Under kvartalet undertecknades ett treårigt kreditavtal med förbättrade villkor. Total kreditfacilitet uppgår till 1 300 MSEK, inklusive garantifaciliteter.

- Stålpriserna, såväl inköps- som försäljningspriser, bedöms under inledningen av tredje kvartalet att vara i nivå med juni månads prisnivå.  

- BE Group förutser, baserat på pågående kunddiskussioner, en fortsatt förbättring i efterfrågan efter semesterperioden.

  BE Groups VD och koncernchef Lars Bergström kommenterar rapporten för andra kvartalet 2010:

 ”Efter sex kvartal med förluster är BE Group åter en lönsam koncern. Rörelseresultatet förbättrades med 182 MSEK, jämfört med samma kvartal 2009. Ökningen var 114 MSEK jämfört med årets första kvartal. Detta är en mycket tydlig återhämtning och vi har klarat den tuffa perioden på ett bra sätt genom ett hängivet arbete av koncernens medarbetare.

Utvecklingen på BE Groups marknader kännetecknades av fortsatt återhämtning. Sammantaget levererade vi 25 procent mer tonnage jämfört med motsvarande kvartal 2009 och 16 procent mer än första kvartalet 2010.

Den svenska marknaden fortsatte att visa förbättring. Kunder inom byggindustrin ökade sina beställningar, dels som en säsongseffekt, dels till följd av att den kalla vintern tvingade dem att senarelägga vissa arbeten. Även i Finland fortsätter efterfrågan att öka och affärsområdets försäljning ökade med 41 procent främst till kunder inom verkstadsindustrin. Marknaderna inom CEE fortsatte den ökning som vi såg under förra kvartalet och affärsområdets levererade tonnage ökade med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Affärsområdet har lyckats bra med att förstärka sin marknadsposition främst i Centraleuropa samt genom fortsatt utveckling av logistikcentrumet i tjeckiska Ostrava.

Vi gör bedömningen att inköpspriserna, och följaktligen även försäljningspriserna, under inledningen av det tredje kvartalet kommer att vara i nivå med prisnivån under juni månad.

Under kvartalet stärkte BE Group sin finansiella position genom ett nytt kreditavtal. Den nya faciliteten innebär förbättrade villkor och har under kvartalet använts till att refinansiera befintlig kreditfacilitet. Detta tillsammans med den allt mera stabila efterfrågan i en starkare konjunktur gör att BE Group ser positivt på utvecklingen under årets andra hälft.”

Klockan 13.00 kommenterar Lars Bergström och Torbjörn Clementz utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/152h9dsg

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:
Sverige:                +46 (0)8 505 598 53
Storbritannien:      +44 203 043 24 36            
USA:                   +1 866 458 40 87

Lars Bergström, VD och koncernchef BE Group AB Tel. +46 (0) 40 38 42 00 E-post: lars.bergstrom@begroup.com Torbjörn Clementz, CFO och vice VD BE Group AB Tel. +46 (0) 70 869 07 88 E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2009 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar