Offentliggörande av prospekt avseende nyemissionen i BE Group

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Prospekt och anmälningssedlar avseende BE Groups nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på BE Groups hemsida (www.begroup.com) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning och förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/BE Group, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
Teckningstid:    21 maj – 4 juni 2015
Handel i teckningsrätter:  21 maj – 2 juni 2015

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BE Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BE Group kommer endast att ske genom det prospekt som BE Group offentliggjort den 15 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepappers-lagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar