Årsredovisning 2017 för Beijer Electronics Group

Report this content

Beijer Electronics Group fokuserade under 2017 på anpassningar av organisationen och ytterligare offensiva satsningar samt trimningar av verksamheten. Koncernen har nu skapat bra förutsättningar för en vinstgivande och god tillväxt i enlighet med de uppsatta målen. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.

Under 2017 kunde Beijer Electronics Group bryta den negativa trenden med en fallande omsättning. Koncernen visade under året en organisk tillväxt på åtta procent som är något över det långsiktiga målet. Orderingången steg med tio procent.

Resultatet däremot var fortsatt otillräckligt. Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 procent. Målet är tio procent i marginal. En förklaring till det låga resultatet är de betydande satsningar inom produktutveckling samt selektiva insatser på marknad och försäljning som gjordes under 2017. Utgifterna för utveckling uppgick till 148 mkr motsvarande drygt 12 procent av omsättningen.

VD Per Samuelsson skriver i VD-kommentaren att satsningarna ses som investeringar i tillväxt och att de bedöms kunna betala sig inom en snar framtid. Produktprogrammet har förnyats under 2017 och det blir flera lanseringar under 2018.

Koncernen verkar i en stor och växande global bransch. Digitalisering och uppkoppling är starka drivkrafter på marknaden. Urbaniseringen, investeringar i infrastruktur, energi med mera bidrar också till en växande marknad. Samtidigt förändras kundernas behov av olika lösningar. Inslaget av mjukvarulösningar blir allt större och det som kallas Industrial Internet of Things appliceras inom allt fler områden.

De olika trenderna gynnar Beijer Electronics Group och koncernens nya strategi ligger i linje med förändringarna på marknaden. Den nya inriktningen med huvudsakligen egna produkter och tjänster har också medfört högre bruttomarginal jämfört med tidigare. Det innebär en bättre hävstång i resultatet vid ökad försäljning. Efter de stora satsningarna förutses att främst kostnaderna för utveckling kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer. För helåret 2018 bedöms koncernen kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallen för 2017.

I samband med årsredovisningen presenterar Beijer Electronics Group sin första hållbarhetsredovisning som publiceras separat. I årsredovisningen återges en sammanfattning av rapporten.

Den tryckta årsredovisningen på svenska distribueras i dagarna till dem som har registrerat detta önskemål via Beijer Electronics Groups prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijergroup.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska. En engelsk version av rapporten beräknas finnas tillgänglig på hemsidan samt för distribution i början av maj.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl 09.00.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har markant förnyat vårt produktprogram och det har redan givit bra genomslag i försäljningen. Vi hyser god tilltro till en fortsatt positiv utveckling framöver.
Per Samuelsson, VD och koncernchef