Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ)

Report this content

BEIJER GROUP tar nya avstamp efter det gångna året som dominerades av den globala spridningen av Covid-19. Även om pandemin ännu inte är över och det råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen på kort sikt kan BEIJER GROUP gå stärkt ur den ekonomiska krisen. De åtgärder som genomfördes under 2020 har skapat en solid plattform för lönsam tillväxt när efterfrågan tar fart igen. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2020 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.

BEIJER GROUP vidtog under 2020 en rad åtgärder för att minska smittspridningen och genomförde även ett åtgärdsprogram som fick avsedd effekt med en sänkt långsiktig kostnadsnivå. Samtidigt löpte de selektiva satsningarna på produktutveckling enligt plan och en hög nivå på kundaktiviteter kunde upprätthållas. BEIJER GROUP påverkades negativt av Covid-19 med en globalt lägre efterfrågan. Det innebar att koncernen visade en lägre försäljning under 2020 efter tre år av god tillväxt. Den lägre försäljningen påverkade resultatet som även belastades med kostnader för åtgärdsprogrammet och negativa valutaeffekter. Kassaflödet utvecklades starkt trots ett lägre rörelseresultat och den finansiella ställningen förbättrades samtidigt som nettoskulden minskade.

VD Per Samuelsson skriver i VD-kommentaren att koncernens största affärsenhet Westermo trots utmaningarna kunde visa en god stabilitet medan Beijer Electronics och Korenix hade ett tuffare år. Men med genomförda åtgärder har BEIJER GROUP lagt en solid plattform för lönsam tillväxt när efterfrågan tar fart igen. Givet den information som finns tillgänglig i dagsläget har BEIJER GROUP goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.

I samband med årsredovisningen presenterar BEIJER GROUP en hållbarhetsredovisning som publiceras separat på hemsidan. I årsredovisningen återges en sammanfattning av rapporten.

En tryckt årsredovisning distribueras under andra halvan av april till de aktieägare som begärt att få den. En engelsk språkversion kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i början av maj.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 13:00.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar