Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Beijer Electronics Group har beslutat att överlåta 8 700 stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2018/2021. Överlåtelserna på Nasdaq Stockholm sker i första hand under perioden 18 augusti till den 24 september 2021.

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av LTI 2018/2021, har årsstämman 2021 bemyndigat Beijer Electronics Groups styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. I enlighet med tidigare lämnad information så har Beijer Electronics Group under perioden 27 maj till den 11 juni överlåtit 21 815 stamaktier i detta syfte. 

Med stöd av stämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat att överlåta kvarstående 8 700 stamaktier i eget innehav på Nasdaq Stockholm. Försäljningen ska i första hand ske under perioden den 18 augusti till den 24 september 2021. I den mån aktierna inte har kunnat avyttras under denna period, ska kvarstående aktier avyttras under perioden den 26 november – 27 december 2021. Försäljningarna ska ske inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Försäljningen kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group uppgår till 28 951 938, varav 28 768 324 stamaktier och 183 614 aktier av serie C, motsvarande totalt 28 786 685,40 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 8 700 egna stamaktier och 183 614 egna aktier av serie C, avsedda för pågående incitamentsprogram.

   

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar