Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021

Report this content

Fjärde kvartalet

 • Orderingången uppgick till 397 mkr (407).
 • Nettoomsättningen blev 350 mkr (415).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 mkr (22,0).
 • Resultatet efter skatt blev -11,7 mkr (12,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,41 kronor (0,44).
 • Positivt fritt kassaflöde om 45 mkr.
 • Efter rapportperiodens utgång tecknade Westermo i januari ett leveransavtal om minst 250 mkr över en femårsperiod med tågtillverkaren Alstom.
    

Helåret

 • Orderingången uppgick till 1 449 mkr (1 557).
 • Nettoomsättningen blev 1 438 mkr (1 559).
 • Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 30,8 mkr (107,4). Strukturkostnader uppgick till 15 mkr. Efter strukturkostnader blev rörelseresultatet 15,8 mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (65,0).
 • Resultatet per aktie blev -0,20 kronor (2,27).
 • Positivt fritt kassaflöde om 70 mkr.
 • Beslut om omstruktureringsprogram som innebär besparingar om 40-45 mkr på årsbasis.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 kronor (0) för verksamhetsåret 2020.
 

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”BEIJER GROUPs verksamhet fortsatte att påverkas av effekterna från Covid-19 under det fjärde kvartalet. Under kvartalets inledning utvecklades verksamheten positivt, men i takt med att den andra vågen av smittspridning tilltog och länder införde hårdare restriktioner dämpades marknaden i mitten av perioden medan den stabiliserades  mot slutet av året.

Efterfrågan präglades därför av vissa svängningar under perioden men sammantaget steg koncernens orderingång – den viktigaste indikatorn för framtiden – med 28 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje samtidigt som koncernens omsättning ökade med fem procent. Utvecklingen bekräftar vår tidigare bedömning att botten passerades under det tredje kvartalet. Affärsenheten Westermo har under hela året levererat positivt resultat och dessutom ingick affärsenheten i januari 2021 ett betydande leveransavtal om minst 250 mkr över en femårsperiod med tågtillverkaren Alstom. Sammantaget kan vi hysa tillförsikt om bättre tider efter ett svagt ekonomiskt utfall under pandemiåret 2020.

Vi kan även ta fasta på några positiva faktorer. Genomförda åtgärder och initiativ under året har skapat en solid plattform för lönsam tillväxt vid ökad efterfrågan. Koncernens kassaflöde utvecklades starkt även om koncernen visade ett litet minus i nettoresultat under helåret. Den finansiella ställningen förbättrades och nettoskulden minskade. Åtgärdsprogrammet som initierades i mars med målet att sänka omkostnaderna med 25-30 mkr under 2020 och 40-45 mkr på årsbasis därefter har löpt enligt plan och har fått avsedd effekt. Mer besparingar faller således ut under 2021. Våra selektiva satsningar inom produktutveckling har löpt enligt plan och vi har fortsatt att hålla en hög nivå på kundaktiviteter. Det skall även påpekas att koncernen inte tappat några väsentliga kunder under året.

Westermo kunde trots utmaningarna visa en god stabilitet. Orderingång och försäljning steg under året beroende på förvärven 2019. Resultatet minskade något men Westermo visade ändå, med tanke på omständigheterna, en acceptabel rörelsemarginal på drygt elva procent. Affärsenheten avslutade året starkt med en uppgång i orderingång på 17 procent. Det aviserade leveransavtalet med Alstom vittnar också om Westermos internationella konkurrenskraft.

Beijer Electronics hade ett tufft år med minskad efterfrågan, särskilt i USA. Försäljningen minskade även i Europa medan den ökade i Asien. Det gav en ofördelaktig produktmix med lägre bruttomarginal som följd. Resultatet påverkades därför av både en lägre volym och en lägre marginal. Besparingarna kunde inte fullt ut kompensera för resultatnedgången utan affärsenheten visade en förlust för helåret.

Korenix visade på förbättring under det fjärde kvartalet. Orderingång och försäljning ökade jämfört med det tredje kvartalet även om orderingång och försäljning var något lägre jämfört med motsvarande kvartal 2019. Korenix kunde även vända en förlust till vinst under det fjärde kvartalet. Det positiva resultatet förklaras av markant sänkta kostnader.

Över helåret minskade omkostnaderna för Korenix med 25 procent och för Beijer Electronics med 16 procent. Det har medfört en långsiktigt sänkt nivå för  break-even för båda affärsenheterna och med högre försäljningsvolymer framåt finns goda förutsättningar att de kan återställa lönsamheten som även kan förstärkas av en mer gynnsam produktmix.

Sammanfattningsvis är vi inte är nöjda med vår nuvarande försäljning och resultatnivå som i allt väsentligt beror på externa faktorer. Jag vill samtidigt betona att organisationen har hanterat pandemins utmaningar väl. Gemensamt för koncernen och affärsenheterna har varit att slå vakt om organisationens kompetens, ha fortsatt fokus på produktutveckling samt upprätthålla en hög nivå avseende kundaktiviteter. Samtidigt kan pandemin påskynda digitaliseringen och gynna BEIJER GROUP. Vår positiva syn på marknaden på sikt har därför även förstärkts.

Vår långsiktiga strategi ligger fast. Strategin är att BEIJER GROUPs befintliga och eventuellt framtida bolagsinnehav ska ha produkter och tjänster med ett högt tekniskt innehåll. Koncernen har stark närvaro på växande marknader och segment. Digitaliseringen är den viktigaste drivkraften bakom koncernens organiska tillväxt som går i takt med investeringar inom infrastruktur, transportlösningar, fastigheter, energiutvinning och energidistribution. Behov av bättre och mer resurssnål styrning och optimering av processer för ökad hållbarhet bidrar också till en växande affär.

BEIJER GROUPs intäktsmodell bygger på ett nära samarbete med kunderna i långsiktiga utvecklingsprojekt. Den färdiga produkten, som består av både mjuk- och hårdvara, är specifik för och inkluderas i kundernas helhetslösningar med livscykler upp emot tio år. Det ger repetitiva och stabila intäkter under lång tid utan ytterligare större försäljningsinsatser. Därutöver ger framtida uppgraderingar av mjukvara möjlighet till utökade affärer. Strategin sammantaget utmynnar i att BEIJER GROUPs olika bolagsinnehav ska ha kapacitet att visa en organisk tillväxt på minst tio procent per år och ha en potential att nå en rörelsemarginal på 15 procent.

På kort sikt råder det osäkerhet om den fortsatta utvecklingen men givet den information som finns tillgänglig i dagsläget bedömer vi att marknaden kan komma att återhämta sig under 2021. Det ger BEIJER GROUP goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020 och därigenom kunna återuppta utdelningen.”
 

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 28 januari kl 14.00 

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558355
Från Storbritannien: +443333009262

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301336407&PIN=94551427&UserAudioMode=DATA

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

    

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 28 januari 2021 kl 13.00.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Orderingången steg med 28 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje.
Per Samuelsson, VD och koncernchef