Delårsrapport jan-sept: Positivt rörelseresultat samt slutför omstrukturering med nedskrivning av innehav i brasilianskt intressebolag.

Tredje kvartalet

 • Orderingången blev 266,3 mkr (309,0).
 • Nettoomsättningen uppgick till 271,1 mkr (322,3).
 • Rörelseresultatet blev 4,7 mkr (12,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -72,7 mkr (8,2) varav en nedskrivning av andel i intressebolag belastade resultatet med 71,6 mkr. Exklusive nedskrivning var resultatet -1,1 mkr.
 • Resultatet per aktie blev -3,82 kronor (0,44).

Nio månader

 • Orderingången uppgick till 811,4 mkr (989,5).
 • Nettoomsättningen blev 834,9 mkr (1 041,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -46,6 mkr (62,9).
 • Resultatet har belastats med engångskostnader på 50 mkr (6,5).
 • Resultatet efter skatt var -117,4 mkr (36,3).Exklusive engångskostnader och nedskrivning var resultatet 4,2 mkr.
 • Resultatet per aktie blev -6,14 kronor (1,91).

VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics går nu in i slutfasen av den omställning som inleddes i början av året. Vi har inom affärsområde IAS infört en plattare och mer kundorienterad organisation. Neddragningen av omkostnader löper enligt plan och får avsedd effekt på resultatet. Satsningen på produktutveckling har resulterat i nya lanseringar och det kommer fler introduktioner under 2017. Tillverkningen har rationaliserats och under det fjärde kvartalet flyttas hälften av produktionen i USA till vår enhet i Taiwan medan resterandedel lagts ut till extern part i USA.

Som ytterligare ett led i översynen har styrelsen även beslutat att skriva ned större delen, 71,6 mkr, av det bokförda värdet på innehavet i brasilianska Altus Sistemas. Nedskrivningen, som belastar resultatet för det tredje kvartalet, sker mot bakgrund av den negativa utvecklingen för den brasilianska ekonomin och Altus exponering mot olja- och gassektorn. Det är omständigheter som kraftigt påverkat Altus omsättning och resultat. Det långsiktiga värdet har därför bedömts som osäkert. Nedskrivningen har ingen påverkan på likviditeten.

Vi har därmed lagt grunden till klara förbättringar under 2017. Vår ambition att nå koncernens långsiktiga mål under 2018 ligger likaså fast.

Trenden med ett förbättrat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, fortsatte under perioden jämfört med de tre tidigare kvartalen. Utfallen för omsättning och resultat var visserligen något lägre än förväntat under det tredje kvartalet men utvecklingen pekar ändå i rätt riktning.

Affärsområde IDC visade en resultatförbättring under kvartalet och lönsamheten låg återigen på närmare tio procent. Marknaden för större projekt, särskilt inom processindustrin, är trög då investeringar senareläggs. Positivt var dock att IDC erhöll en första order i ett större projekt samt att en ny kund inom tågsegmentet lade sin första order. Korenix i Taiwan fortsätter att utvecklas positivt, med en försäljningsökning på över tio procent i kvartalet. Westermo har under perioden etablerat ett nytt försäljningsbolag i Australien. I Westermos produktionsanläggning i Stora Sundby genomfördes investeringar i ny teknologi för att säkerställa kvaliteten samt öka kapaciteten.

Affärsområde IAS har i stora drag utvecklats enligt förväntningarna. Orderingång och omsättning har liksom tidigare påverkats av det avslutade samarbetet med Mitsubishi Electric och avyttringarna av verksamheterna i Finland och Baltikum. Besparingsprogrammen ger bra effekt med väsentlig lägre omkostnader som följd och ett litet plusresultat i kvartalet. Omstruktureringen av produktionen i USA förväntas ge ytterligare lägre kostnader.

IAS lanserade det helt nya produktprogrammet, X2-serien, som omfattar både mjuk- och hårdvara för alla paneler. Lanseringen bedöms påverka försäljningen positivt under 2017. Dessutom förhandsvisades affärsområdets nya strategi inom Internet of Things (IoT) kallad ”The fast track to the cloud”. Mottagandet har varit gott och flera olika lösningar kommer att lanseras successivt under 2017.

För det fjärde kvartalet 2016 bedöms koncernens omsättning bli högre jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet bedöms bli bättre jämfört med såväl samma period 2015 som det tredje kvartalet 2016.”
  

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 20 oktober 2016, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncern- chef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Torsdagen den 20 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642695
Från Storbritannien: +442030089806
  

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131677366&PIN=57788820 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96.
  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08.00 CET.

      
   

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den påbörjade omställningen med organisationsförändring, kostnadsneddragning samt ökat tempo i produktutveckling genomförs på ett professionellt sätt. Vi kommer att gå in i 2017 med goda förutsättningar för att kunna öka försäljningen.
Per Samuelsson, VD och koncernchef