Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt starka volymer och förbättrat resultat

Andra kvartalet 

 • Orderingången steg med 21 procent till 371 mkr (307).
 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 361 mkr (304).
 • Rörelseresultatet steg till 18,0 mkr (6,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 mkr (0,8).
 • Resultatet per aktie blev 0,36 kronor (0,02).
     

Första halvåret 

 • Orderingången steg med 23 procent till 769 mkr (625).
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 698 mkr (594).
 • Rörelseresultatet steg till 36,0 mkr (9,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,1 mkr (-3,0).
 • Resultatet per aktie blev 0,70 kronor (-0,13). 
       

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics Group befäste under det andra kvartalet den positiva trenden. Såväl orderingång som omsättning steg kraftigt under perioden. Alla koncernens tre affärsenheter och alla regioner bidrar och visar en god tillväxt. Efter de senaste årens omställning och olika satsningar på marknad, försäljning och produktutveckling har det skapats en stadga i organisationen som nu börjar visa sig i konkreta resultat.

I den här fasen har vi prioriterat tillväxt för att nå de långsiktiga målen. Med tillväxt kommer resultaten, och hittills har vi levererat enligt plan. Omsättningen ökade med 17 procent under det första halvåret vilket ger stor effekt på resultatet. Det vittnar om den utväxling vi har med ökade volymer. I kombination med bättre bruttomarginaler och kontroll på omkostnader har rörelsemarginalen lyft från 1,5 procent till drygt fem procent under det första halvåret vilket är rätt riktning mot en marginal på minst tio procent.

Affärsenheten Beijer Electronics svarar för en väsentlig del av koncernens återhämtning vilket är extra glädjande med tanke på den stora omstrukturering som affärsenheten har genomfört. Beijer Electronics har så här långt lyckats parera en förändrad marknadsbild, utvecklat ett nytt produktprogram som mottagits väl på marknaden, rationaliserat produktion och logistik, infört en ny marknads- och säljorganisation samt bearbetar nya segment och har fått nya kunder. Effekterna visar sig nu med en stark tillväxt i både orderingång och omsättning, samt ett väsentligt bättre rörelseresultat såväl under det första kvartalet som under det andra. Som den största affärsenheten är Beijer Electronics en viktig del i koncernens långsiktiga värdeskapande.

Affärsenheten Westermo visade en fortsatt stark utveckling med en tillväxt på drygt 20 procent under det andra kvartalet och ett nära nog fördubblat rörelseresultat. Utvecklingen visar på Westermos konkurrenskraft på en marknad med hög tillväxt. Tillväxten ställer samtidigt affärsenheten inför utmaningar då produktionskapaciteten behöver utökas samtidigt som det råder viss global komponentbrist på elektronikomponentsidan. Detta kan tillfälligt påverka leveranser och ge variationer i resultat mellan olika kvartal, dock utan att ändra den långsiktigt positiva trenden.

Affärsenheten Korenix erhöll en viktig order på fem mkr från Taiwan Department of Transportation. Ordern avser lösningar inom konceptet Smart City för trådlös kommunikation till stadsbussar i Taipei. Ordern inkluderar även Beijer Electronics operatörspaneler. Vi ser beställningen som ett kvitto på att Korenix nya organisation och delvis nya strategi är steg i rätt riktning. Korenix visade en viss tillväxt under det andra kvartalet men en ogynnsam produktmix och fortsatta satsningar på marknad och produktutveckling innebar att resultatet blev negativt. Affärsenheten är inriktat på återhämtning under 2018 med sikte på att visa lönsamhet under 2019.

För koncernen sammantaget följer vi i stort sett den fastlagda planen och den nya strategin ger påtagligt positiva effekter. Jag är nöjd med att alla tre affärsenheter nu arbetar aktivt med lösningar mot den starkt växande marknaden för Industrial Internet of Things (IIoT). Omsättning och resultat under det första halvåret förbättrades kraftigt jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen under samma period 2017.”   
   

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 13 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999031
Från Storbritannien: +442030089804 
   

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: 

 http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131697905&PIN=17667345    

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet. 

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CEST.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Affärsenheten Beijer Electronics svarar för en väsentlig del av koncernens återhämtning vilket är extra glädjande med tanke på den stora omstrukturering som affärsenheten har genomfört.
Per Samuelsson, VD och koncernchef