Delårsrapport januari—juni 2020: Covid-19 påverkar verksamheten men snabba åtgärder dämpar effekterna

Report this content

Andra kvartalet

 • Orderingången uppgick till 335 mkr (377).
 • Nettoomsättningen blev 357 mkr (381).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (21,5).
 • Resultatet efter skatt blev -0,8 mkr (13,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kronor (0,48).

Första halvåret

 • Orderingången uppgick 741 mkr (745).
 • Nettoomsättningen var oförändrad och blev 753 mkr (752).
 • Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 31,3 mkr (51,6). Strukturkostnader uppgick till 15 mkr. Rörelseresultatet uppgick till 16,3 mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 mkr (33,7).
 • Resultatet per aktie blev 0,16 kronor (1,18).
 • Westermo tecknade leveransavtal till ett bedömt värde om 80 mkr.
 • Beslut om omstruktureringsprogram som innebär besparingar på 40-45 mkr på årsbasis.
 

VD Per Samuelsson kommenterar

”Spridningen av Covid-19 med globala följdeffekter som nedstängning av hela länder och industrier påverkade BEIJER GROUPs verksamhet under det andra kvartalet. Jämfört med det första kvartalet då effekten av Covid-19 var relativt begränsad blev påverkan som förväntat större under det andra kvartalet med lägre efterfrågan inom många regioner.

Utvecklingen påverkade koncernens orderingång och försäljning negativt. Bortfallet i försäljningsvolymer slår direkt på resultatet. Vi kunde dock bromsa nedgången genom åtgärdsprogrammet som sjösattes i slutet av första kvartalet. Det har givit avsedd effekt och minskat omkostnaderna med 13 procent från förra kvartalet. Det innebar att vi kunde redovisa ett positivt om än lägre rörelseresultat för perioden.

Gemensamt för koncernen och affärsenheterna är att trots besparingar hålla organisationen intakt, upprätthålla en hög nivå avseende kundaktiviteter samt ha fortsatt fokus på produktutveckling. Jag är också särskilt nöjd med att vi trots ett lägre resultat kunde visa ett positivt kassaflöde och minska nettoskulden under perioden. Vi har härutöver erhållit en utökad kreditfacilitet som vi inte behövt utnyttja. Koncernen har en finansiellt stabil position.

Pandemin har förstås ställt hela organisationen inför nya utmaningar. Vi har följt myndigheternas rekommendationer med social distansering för att minska  smittspridningen i alla våra enheter runt om i världen. Det har i möjligaste mån inneburit distansarbete, inställda fysiska möten, konferenser, resor, mässor med mera. Vi har snabbt kunnat få nya digitala plattformar på plats för digitala möten. Det har gjort att våra medarbetare kunnat hålla aktivitetsnivån uppe och bibehålla kundaktiviteter på en hög nivå. Det är även viktigt att påpeka att våra leveranskedjor fungerat väl.

Vi har även kunnat ta del av olika stödpaket som utformats i olika länder vilket bidragit positivt till resultat och kassaflöde. I Sverige har vi dock avstått från korttidspermitteringar.

Koncernens tre affärsenheter har alla påverkats av Covid-19 men i olika utsträckning. Westermo, som är mindre konjunkturkänsligt, kunde prestera väl utifrån förutsättningarna med ökad orderingång och försäljning samt ett bättre resultat. Affärsenheten hade också god draghjälp av förra årets förvärv av Neratec och Virtual Acccess. Neratec är nu fullt integrerat med Westermo och processen med Virtual Acces fortgår enligt plan. Jag kan även konstatera att båda bolagen passar väl in i Westemos kultur och strategiska inriktning.

Beijer Electronics drabbades hårdare med relativt stora fall i efterfrågan, särskilt på den amerikanska marknaden. Det låga oljepriset som följt i spåren av Covid-19 har slagit hårt på USAs olja- och gassektor med lägre efterfrågan och investeringar som följd vilket påverkat affärsenhetens försäljning negativt. Samtidigt har Beijer Electronics på ett förtjänstfullt sätt snabbt lyckats minska omkostnaderna med närmare 20 procent under kvartalet. Det innebar att nedgången i resultatet beroende på bortfallet i försäljningsvolymer kunde begränsas. Trots detta tvingades affärsenheten visa en liten rörelseförlust.

Korenix med säte i Taiwan drabbades hårt redan under det första kvartalet och den lägre efterfrågan forsatte under det andra kvartalet med betydande bortfall i försäljningen som påverkade resultatet negativt. Även Korenix har på ett förtjänstfullt sätt minskat sina omkostnader vilket begränsat affärsenhetens rörelseförlust.

Det finns ändå ljusglimtar som är värda att notera. Koncernen har hittills inte meddelats om några annulleringar av tidigare lagda order av betydelse. Westermo erhöll några viktiga och medelstora ordrar under kvartalet. Beijer Electronics har inlett reguljära leveranser till Otis i enlighet med det avtal som affärsenheten signerade i slutet av 2019. Samarbetet mellan Beijer Electronics och Korenix har fortsatt i kvartalet.

Vår ambition är att gå stärkta ur krisen med en väl fungerande och än vassare organisation samt att vara fortsatt attraktiva för både anställda och kunder. Med fokus på produktutveckling kommer vi även att ha ett bredare och förnyat produktprogram.

Vi förutser inga förändringar i den globala ekonomiska aktiviteten den närmaste tiden. Däremot går det att skönja en mer positiv utveckling mot slutet av året då Europa börjar öppna upp sina ekonomier. Signalerna från våra kundkontakter och andra aktiviteter ger anledning till optimism. Kring den amerikanska ekonomin råder en större osäkerhet.

Den fortsatta utvecklingen är sammantaget svår att bedöma och det innebär att BEIJER GROUP avstår från bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret 2020.”

Inbjudan till telefonkonferens

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 14 juli kl 09.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642704
Från Storbritannien: +443333009267

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301328555&PIN=97254445&UserAudioMode=DATA

   
Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

     
 

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl 08:00.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är särskilt nöjd med att vi trots ett lägre resultat kunde visa ett positivt kassaflöde och minska nettoskulden under perioden.
Per Samuelsson, VD och koncernchef