Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt positiv trend med stark orderingång under det första kvartalet.

Report this content

  • Orderingången steg med 20 procent till 318 mkr (265,0).
  • Nettoomsättningen ökade med tre procent till 290,2 mkr (280,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 mkr (-55,5). Resultatet 2016 har belastats med engångskostnader om 50 mkr.
  • Resultatet efter skatt blev -3,8 mkr (-41,9).
  • Resultatet per aktie blev -0,22 kronor (-2,19).
  • Styrelseförslag om namnbyte till Beijer Electronics Group AB (publ) på moderbolaget vid årsstämma.
  • Ny segmentsrapportering i affärsenheterna Beijer Electronics, Westermo och Korenix.
        

 VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics Group visade en fortsatt positiv trend under det första kvartalet 2017. Verksamheten förbättrades successivt under kvartalet vilket resulterade i ett planenligt utfall för perioden som helhet.

Vi följer den utstakade planen för att nå våra mål om en årlig tillväxt på sju procent samt ett rörelseresultat på tio procent under senare delen av 2018. Glädjande var den starka orderingången. Med smärre både positiva och negativa avvikelser utvecklades omsättning och resultat i allt väsentligt i enlighet med de interna förväntningarna. Omsättningen steg något och det underliggande rörelseresultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Då resultatet är på fortsatt låg nivå får vissa poster stort genomslag. Valutaeffekter främst från en starkare amerikansk och taiwanesisk dollar påverkade resultatet negativt med tre mkr. Eftersläpande prishöjningar bedöms kunna kompensera valutaeffekterna delvis senare under året. Ökade kostnader för produktutveckling har likaså påverkat resultatet med tre mkr i enlighet med plan. En engångskostnad i Taiwan belastade resultatet med 1,5 mkr. I ett längre perspektiv får posterna mindre betydelse. Samtidigt vittnar utvecklingen att vi är på rätt väg.

Affärsenheten Westermo övertygade under kvartalet med en stark orderingång, god tillväxt, klart förbättrat resultat och högre lönsamhet. Westermo fortsatte att lansera nya produkter inom segmentet tåg som även breddar marknadsunderlaget till andra applikationer som spårvagnar. Under kvartalet slutfördes investeringen i den nya monteringsanläggningen i Stora Sundby vilket höjer effektivet, kvalitet, leveranssäkerhet och kapacitet.

Inom affärsenheten Beijer Electronics fortskred verksamheten inom ramen för förväntningarna. Orderingången steg, omsättningen var i stort sett oförändrad och det underliggande resultatet förbättrades jämfört med 2016. Den nya operatörspanelen X2-serien rönte framgångar på marknaden med en bra försäljningsutveckling. Under 2017 fullbordas X2-serien med lanseringen av X2 Extreme. Vi har intensifierat produktutvecklingen i enlighet med den nya visionen kring Smart Automation. En rad nya produkter och tjänster inom mjukvara kommer att lanseras de närmaste tolv månaderna. Vi kommer även tillföra ökade resurser till marknad och försäljning.

Affärsenheten Korenix hade både positiva och negativa inslag. Perioden inleddes svagt medan avslutningen var starkare. Mest positivt var en ökande orderingång under kvartalet. Försäljningen låg i linje med plan medan resultatet var något sämre än väntat bland annat beroende på negativa valutaeffekter och engångskostnader. Negativt är att Korenix uppdagade att några lokala nyckelmedarbetare agerat illojalt mot företaget. Personerna är nu avskedade och några är föremål för rättsliga processer. Resultatet har belastats med engångskostnader om 1,5 mkr under kvartalet. Vi bedömer att Korenix verksamhet framledes inte påverkas av händelserna. Den positiva trenden från slutet av det första kvartalet förväntas fortsätta med bland annat några större projektaffärer i Kina och Taiwan under det andra kvartalet.

Mot bakgrund hur verksamheten utvecklades under det första kvartalet ligger vår tidigare bedömning om utsikterna för helåret 2017 fast. Koncernen bedöms kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat jämfört 2016.”
  

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncern- chef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Torsdagen den 27 april kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642509
Från Storbritannien: +442030089804 
  

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131686581&PIN=72620686 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl 13.00.

  
   

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Glädjande var den fortsatt starka orderingången. Westermos utmärkta siffror kompletteras med tillväxt i de andra affärsenheterna.
Per Samuelsson, VD och koncernchef.