Delårsrapport januari-september 2014: Ökad orderingång och strategisk satsning på affärsområde IDC under det tredje kvartalet

Tredje kvartalet

 • Orderingången steg med fyra procent till 341,4 mkr (327,8), eller med tio procent i jämförbara enheter.
 • Nettoomsättningen uppgick till 334,6 mkr (346,1).
 • Rörelseresultatet blev 28,6 mkr (30,0) exklusive engångskostnader på 10,8 mkr. Inklusive engångskostnader uppgick resultatet till 17,8 mkr.
 • Vinsten efter skatt uppgick till 8,4 mkr (18,4).
 • Vinsten per aktie blev 0,41 kronor (0,96) inklusive engångskostnader.
 • Stor strategisk satsning inom affärsområde IDC.
 • Anna Belfrage utnämnd till tf VD och koncernchef.
 • Efter rapportperiodens utgång aviserades ett åtgärdsprogram inom affärsområde IAS.
     

Nio månader

 • Orderingången uppgick till 1 039,5 mkr (1 049,2).
 • Nettoomsättningen steg med tre procent till 1 036,2 mkr (1 009,9).
 • Rörelseresultatet ökade till 99,7 mkr (67,3) inklusive realisationsvinst på 32,9 mkr och engångskostnader på 10,8 mkr. Exklusive realisationsvinst och engångskostnader blev resultatet 77,6 mkr.
 • Vinsten efter skatt uppgick till 53,8 mkr (35,9).
 • Vinsten per aktie blev 2,77 kronor (1,88).
    

TF VD ANNA BELFRAGE KOMMENTERAR

”Beijer Electronics visade en försiktigt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Försäljningen var i stort sett oförändrad om man tar hänsyn till den avyttrade fordonsverksamheten, och resultatet exklusive engångskostnader för avgångsvederlag till den föregående koncernchefen låg i nivå med föregående år. Särskilt positivt var den ökade orderingången under det tredje kvartalet – justerat för den avyttrade fordonsverksamheten steg orderingången med tio procent. Den ekonomiska återhämtningen är dock långsam och osäkerhet präglar fortsatt många marknader.

Affärsområde IDC levererade ännu ett starkt kvartal med en kraftig ökning av orderingången, högre försäljning och ett bättre resultat. IDC förväntas gå mot ett rekordår och det är mot bakgrund av affärsområdets stora framgångar på senare år som Beijer Electronics styrelse har beslutat om en stor strategisk satsning om 175 mkr över en treårsperiod. Satsningen avser Westermo som svarar för drygt 80 procent av affärsområdets omsättning. Westermo har rönt stora framgångar med sina robusta lösningar till krävande industrisegment såsom tåg, olja och gas samt gruvdrift. De tillkommande 175 mkr kanaliseras till produktutveckling för att bredda Westermos produktportfölj samt stärka säljorganisationen.

Utöver satsningen i Westermo, har styrelsen även beslutat att fortsätta utvecklingsinsatserna inom Wireless och Surveillance som bedrivs i Korenix.

Målet är att IDC ska nå en omsättning på närmare 800 mkr och visa en rörelsemarginal som överstiger 14 procent år 2017. Vi bedömer att investeringarna utgör en relativt låg risk, dels då den underliggande marknaden växer kraftigt, dels då en stor del av investeringarna fokuserar på kompletterande produkter till befintliga kunder såsom Bombardier, Toshiba och ABB. Investeringarna bedöms få en måttlig påverkan på affärsområdets resultat under 2015 och 2016,
medan kassaflödet under samma period påverkas negativt.

Affärsområde IAS brottas med en fortsatt besvärlig marknad. Orderingång, omsättning och resultat minskade under det tredje kvartalet, till viss del beroende på den avyttrade fordonsverksamheten. En svag marknad i Norden och övriga Europa har påverkat efterfrågan negativt, medan USA utvecklas fortsatt bra och Kina visade en ökning av försäljningen. Samtidigt fanns det flera positiva inslag under det tredje kvartalet, t ex steg orderingången med sex procent exklusive den avyttrade fordonsverksamheten.

Våra nya robusta operatörsterminaler, som lanserades i våras, har också rönt stort intresse på marknaden.

IAS har under de senaste åren inte nått förväntade försäljningsvolymer, vilket dragit ned lönsamheten. För att återställa lönsamheten inom en treårsperiod aviserade vi i oktober ett åtgärdprogram för IAS. Programmet omfattar åtgärder för att minska kostnaderna och i ett första skede förväntas affärsområdets resultat öka med 25 mkr under 2015. Omstruktureringskostnaderna kommer i huvudsak att belasta resultatet det fjärde kvartalet men även första halvåret 2015.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där tf VD och koncernchef Anna Belfrage och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Onsdagen den 22 oktober kl 13.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 851999030
Från Storbritannien: +44 2076602077
  

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=137353787&PIN=701617


Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel 4 6 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83
   

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar