Delårsrapport januari-september 2015: Intensiva satsningar och vidtagna åtgärder - plattform för framtida lönsam tillväxt

Tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 309,0 mkr (341,4).
  • Nettoomsättningen blev 322,3 mkr (334,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 mkr (17,8).
  • Vinsten per aktie var 0,44 kronor (0,41).
  • Per Samuelsson tillträdde som VD och koncernchef den 1 september.

Nio månader

  • Orderingången uppgick till 989,5 mkr (1 039,5).
  • Nettoomsättningen ökade till 1 041,6 mkr (1 036,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 62,9 mkr (99,7 och 66,8 exklusive realisationsvinst 2014).
  • Vinsten per aktie blev 1,91 kronor (2,77).
  • Westermosatsningen följer den tidigare kommunicerade planen.

VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Utvecklingen under det tredje kvartalet följde i allt väsentligt de bedömningar och åtgärder som Beijer Electronics tidigare aviserat. Koncernen visade under det tredje kvartalet en något lägre omsättning och ett lägre rörelseresultat. De offensiva satsningarna inom affärsområde IDC är inne i ett intensivt skede. Samtidigt har det besparingsprogram som genomfördes inom affärsområde IAS under slutet på 2014 resulterat i besparingar på 27 mkr under de första tre kvartalen.

Koncernens kortsiktiga utmaningar hänförs huvudsakligen till affärsområde IAS. Effekterna av det uppsagda samarbetet med Mitsubishi Electric har varit påtagliga med en markant lägre försäljning under kvartalet. Samtidigt har tempot varit högt i omstruktureringen av verksamheten. En ny nordisk organisation var på plats i september. Personalstyrkan dras successivt ned fram till årsskiftet, från 105 till 60 medarbetare, och kommer att ge effekt på resultatet 2016. Avsiktförklaringar har tecknats för avyttring av verksamheten i Finland som beräknas avyttras vid årsskiftet. Även verksamheterna i Baltikum beräknas avyttras under de närmaste månaderna. Omstruktureringen skall vara helt slutförd vid årsskiftet. Det innebär att den nordiska organisationen till fullo kan fokusera på försäljning av egenutvecklade produkter och produkter under koncernens egna varumärke.

IAS andra utmaning i år har varit det drastiska fallet i efterfrågan från olja- och gassektorn i USA. Det tredje kvartalet fortsatte i samma trend, dock visade den resterade affären i USA positiv utveckling. I Asien ökade försäljningen trots den svåra makrosituationen i Kina, medan marknaderna i Europa pekade i lite olika riktningar. Justerat för engångsposter var rörelseresultatet oförändrat i IAS, detta trots den lägre försäljningsvolymen. Tidigare initierade kostnadsbesparingar under kvartal 4, 2014 samt kvartal 2, 2015, sänker kostnadsmassan med cirka 60 mkr under 2016 jämfört med 2014. Det ska också framhållas att produktutvecklingen som ökar andelen egenutvecklade produkter kommer att öka försäljningen under de närmaste åren.

Affärsområde IDC visade en fortsatt tillväxt under det tredje kvartalet. Samtidigt växte kostnaderna för produktutveckling och marknadsorganisation i enlighet med den betydande expansionsplanen som lades fast hösten 2014. Det innebar att IDC som väntat visade ett lägre resultat under perioden. Orderingången var oförändrad under kvartalet beroende på förskjutningar av beställningar från några större kunder. Dessa order bedöms komma in inom 6-9 månader. Westermo erhöll också en viktig order från en ny kund i USA inom tågsegmentet vilket vittnar om bolagets internationella konkurrenskraft. IDC lanserade även flera nya produkter under kvartalet, däribland en 4G industriell router som fått ett bra mottagande på marknaden.

IDC har en bra prospektlista och förutsättningen för nya större order är god. Affären med stora projekt är ryckig till sin karaktär vilket påverkar orderingången enskilda kvartal. Långsiktigt ligger planerna fast och förutsättningarna är goda att IDC kan nå målen för 2017.

Koncernen har som policy att inte valutasäkra, dock kan vi konstatera att rörelseresultatet i kvartalet påverkas negativt med 7,1 mkr gentemot föregående år. För de första tre kvartalen är den negativa valutapåverkan 17 mkr. De negativa valutaeffekterna beror på att en stor del av Beijer Electronics kostnader är USD-baserade medan endast cirka en tredjedel av intäkterna är i samma valuta.

Beijer Electronics har trots det lägre resultatet stärkt sin finansiella ställning. Nettoskulden har minskat och soliditeten har stärkts. Verksamheten under det fjärde kvartalet förväntas följa mönstret från tidigare kvartal. Det innebär att Beijer Electronics för helåret 2015 bedöms kunna visa en i stort sett oförändrad omsättning och en viss nedgång i det underliggande rörelseresultatet jämfört med utfallet 2014."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Onsdagen den 21 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 85 66 42 669
Från Storbritannien: +44 20 3428 1409

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=103373821&PIN=555461

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar