Delårsrapport januari-september 2019: Starkt tredje kvartal med fortsatta investeringar för tillväxt

Report this content

Tredje kvartalet

 • Orderingången steg till 405 mkr (372).
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 391 mkr (338).
 • Rörelseresultatet steg med 69 procent till 29,9 mkr (17,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,8 mkr (11,0).
 • Resultatet per aktie blev 0,65 kronor (0,38).
 • Förvärv av Neratec stärker Westermo.

Nio månader

 • Orderingången uppgick till 1 150 mkr (1 141).
 • Nettoomsättningen ökade med tio procent till 1 143 mkr (1 036).
 • Rörelseresultatet steg med 52 procent till 81,5 mkr (53,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 52,5 mkr (31,1).
 • Resultatet per aktie blev 1,83 kronor (1,08).
      

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”BEIJER GROUP förstärkte expansionen under det tredje kvartalet och mycket pekar i rätt riktning. Orderingången ökade samtidigt som omsättningen visade god tillväxt och rörelseresultatet förbättrades. Uppgången i resultatet förklaras av ökade försäljningsvolymer, en bättre bruttomarginal och en i övrigt god kostnadskontroll. Kassaflödet har också börjat röra sig i rätt riktning.

Vi verkar på marknader där digitaliseringen växer kraftigt i en alltmer uppkopplad värld. Därför fortsätter vi våra omfattande satsningar på produktutveckling med inriktning på förnyelse och breddning av produktprogrammen inom koncernens tre affärsenheter. Det är investeringar i fortsatt framtida lönsam tillväxt som samtidigt medför kostnader som belastar det löpande resultatet. En bit in i 2020 kommer mer än hälften av försäljningen bestå av produkter lanserade efter 2016. Vår organisation har visat en mycket god förmåga att omsätta kundernas behov till konkurrenskraftiga lösningar.

Affärsenheten Westermo blev det stora utropstecknet under det tredje kvartalet. Westermo visade rekord i orderingång, omsättning och resultat under ett enskilt kvartal. Efter en längre period av kapacitetsutbyggnad kan man nu konstatera att leveranskedjan fungerar väl med högre leveransförmåga och kortare ledtider. Westermos målmedvetna satsning på nätverkslösningar till tåg kompletterades med förvärvet av schweiziska bolaget Neratec vilket ytterligare stärker Westermos kunderbjudande. Samtidigt fortskrider produktutvecklingen inriktad mot de nya segmenten eldistribution och järnvägsinfrastruktur.

Affärsenheten Beijer Electronics visade en viss uppgång i försäljningen och en resultatförbättring beroende främst på högre bruttomarginaler samt god kostnadskontroll. Men som tidigare aviserats består mönstret från tidigare kvartal med effekter från utfasningen av de fyra äldre generationerna av produkter vilket påverkar orderingång och försäljning. Kunderna lade extra stora order före årsskiftet på produkter som fasas ut i år. Ryckigheten kommer att kvarstå ytterligare några kvartal men kommer successivt att avta samtidigt som konverteringen till den nya X2-serien fortlöper. Under årets nio första månader svarade den nya X2-serien för 50 procent av affärsenhetens försäljning. Beijer Electronics lanserar också den nya plattformen för Internet of Things under det egna varumärket Acirro+ under det fjärde kvartalet. Plattformen består av både mjukvara och hårdvara som möjliggör säker kommunikation till molnet för våra kunder.

Affärsenheten Korenix följer den utstakade planen och visade en positiv utveckling avseende orderingång och omsättning under det tredje kvartalet. Positivt var också att orderboken var 50 procent högre vid utgången av kvartalet jämfört med samma period 2018. Korenix har fortsatt haft en hög aktivitet inom produktutveckling. Det innebär att ett antal nya produkter lanseras successivt. Det har även medfört högre kostnader för produktutveckling vilket påverkat lönsamheten kortsiktigt. Det finns dock förutsättningar för att Korenix kan närma sig ett nollresultat för helåret 2019.

Vår bedömning är att BEIJER GROUP fortsatt ska kunna öka såväl omsättning som resultat under helåret 2019 jämfört med utfallen för 2018.

Osäkerheten rörande konjunkturen i vår omvärld består. Vi ser en viss avmattning hos våra kunder i Storbritannien till följd av pågående Brexit-diskussioner. Vidare så är automationskunderna i Tyskland försiktigare medan vi i övrigt inte ser någon påtaglig avmattning i efterfrågan till följd av en konjunkturnedgång. Vi har även en stark orderbok som är väsentligt högre för samtliga affärsenheter jämfört med samma period föregående år.

Sett i ett längre perspektiv och mot bakgrund av de satsningar  vi gör inom respektive affärsområde så är koncernen idag väl positionerad för en fortsatt god och hög tillväxt. Med ökade försäljningsvolymer närmar vi oss vårt marginalmål om tio procent.”
   

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef  Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Måndagen den 28 oktober kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558355
Från Storbritannien: +443333009265

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301301199&PIN=15159670&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

   

 

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl 13:00.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Efter det något svagare resultatet i kvartal två känns det bra att kunna leverera ett starkt tredje kvartal.
Per Samuelsson, VD och koncernchef