Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,

 • dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

  Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijergroup.se, på telefon 040-35 86 44, e-post arsstamma@beijergroup.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.
    

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Redogörelse för styrelsens arbete

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9. Beslut i fråga om

  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelse

 13. Val av revisor

 14. Beslut om valberedningsinstruktion

 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

 17. Beslut om (A) inrättandet av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2021) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2018/2021

 18. Stämman avslutas
    
       

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 20 april 2018.

Välkomna!

Malmö i mars 2018

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)
Org.nr 556025-1851

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO och Vice VD Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 23 mars 2018 kl 13.00.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar: